• เมนูหลัก
  • Link ที่เกี่ยวข้อง

Certificate

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ออนไลน์
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๕

วิทยากรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๕

การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการทดลองใช้หลักสูตร “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา”

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566