• เมนูหลัก
  • Link ที่เกี่ยวข้อง

Certificate

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศึกษานิเทศก์ที่สนใจ)

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คณะกรรมการ)

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนผลงาน ฯ)

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผู้เกษียณอายุ)

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม)

ผ่านการอบรมหลักสูตรแพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervision) รูปแบบ On-demand Training ผ่านระบบ Google Meet และ www.esdc.go.thระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2566

ถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training)หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)วันที่ 19 เมษายน 2566

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 23 มีนาคม 2566

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการทดลองใช้หลักสูตร “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา”

วิทยากรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๕

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๕

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

หลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ออนไลน์
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕