• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของหน่วยศึกษานิเทศก์

 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดเเละบรรยายพิเศษ เพื่อสร้าง ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบวิธีการนิเทศ การวิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา สร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายการนิเทศการศึกษา การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้มีประสบการณ์และทรงคุณค่าด้านการนิเทศการศึกษา เเละศึกษานิเทศก์จำนวน 450 คน
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 19/09/2023-11:39:53น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างขวัญ กําลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน โดยในการคัดเลือก คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาจากเอกสารรายงานนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการคัดเลือกระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการทั้ง 18 เครือข่ายทั่วประเทศ หลังจากนั้น ผู้ผ่านการพิจารณารอบเอกสาร จะต้องนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ทางระบบออนไลน์ต่อไป
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 19/09/2023-11:25:10น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุง

  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 70 คน คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 29 คน โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ให้ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือครูผู้รับการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นอกจากนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้กล่าวชื่นชมศึกษานิเทศก์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งยังฝากข้อคิดให้กับผู้เข้าอบรมในการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การพัฒนาตนเอง และการนำองค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ต่อไป
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 08/08/2023-10:00:12น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

Click อ่านทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 นายชัยชนะ สระทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก มีทักษะการใช้ และแก้ปัญหาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV เบื้องต้นได้ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสำราญ งานฉกรรจ์ ผู้จัดการศูนย์ PSI สาขาพิษณุโลก พร้อมทัมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผู้เช้ารับการอบรมทั้งสิ้น 89 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 3
  เวลา : 08/08/2023-09:17:24น.

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพม.ชัยภูมิ

  ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพม.ชัยภูมิ โดยนายประทีปแสง พลรักษา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิกล่าวต้อนรับพร้อมด้วย นางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะผู้บริหาร คณะครูที่เข้ารับการอบรม โดย โรงเรียนในสังกัด ส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน คิดเป็น 100% ในรูปแบบออนไซต์ และอบรมเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 161 คน โดยเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม 99 ปีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 100 คน เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 61 คน ทั้งนี้ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบ OBEC Content Center ได้ และมีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้สื่อในระบบ OBEC Content Center เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและสามารถผลิตสื่อพร้อมทั้งทดสอบการนำสื่อเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center ได้ โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นผู้ใช้งานระบบ OBEC Content Center และมีผู้สร้างสื่อรอการอนุมัตินำสื่อเข้าสู่ OBEC Content Center สพม.ชัยภูมิ จำนวน 23 รายการ และจะนำเข้าสู่ระบบให้ครบทั้ง 37 โรงเรียน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. ชัยภูมิ
  เวลา : 03/08/2023-09:34:38น.

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนใน ศตวรรษที่ 21 OBEC CONTENT CENTER

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนใน ศตวรรษที่ 21 OBEC CONTENT CENTER สพป.พิษณุโลก เขต 3 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 3
  เวลา : 20/07/2023-11:23:49น.

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Click อ่านทั้งหมด »

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการหน่วยศึกษานิเทศก์

 • ที่ ศธ 04283/ 168 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  รายละเอียด

 • ที่ ศธ 04283/ 167 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  รายละเอียด

 • ที่ ศธ 04283/134 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2

  รายละเอียด

Click อ่านทั้งหมด »

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารดาวน์โหลด


การนิเทศภายใน

การนิเทศภายในโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ

การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านป่าตาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.มุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

ผลการดำเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนิเทศภายในสถานศึกษา โดย Suanchon Model

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารนิเทศภายใน

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »


เผยแพร่นวัตกรรม วิจัยทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพม.กท 2

คู่มือการนิเทศ ปี 2566

อ่านแล้ว (47) ครั้ง

Click อ่านทั้งหมด »


แนะนำเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ฯ [ + แนะนำเว็บไซต์]

สพป. นครราชสีมา เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »