• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของหน่วยศึกษานิเทศก์

 • ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษานางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาพบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน และคณะทำงาน จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการนิเทศการศึกษา เช่น ด้านการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการอ่าน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย รวมถึงด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เป็นบทบาทสำคัญของศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยต้องมีการสร้างความเข้าใจ ร่วมวางแผนการดำเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบายสำคัญ ผ่านกระบวนการนิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมถึงการพัฒนาการนิเทศเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกัน จากนั้น นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มาพบปะและให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่า ศึกษานิเทศก์เป็นบุคคลสำคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นฟันเฟืองข้อต่อที่สำคัญ ที่จะช่วยแนะนำ ส่งเสริม เติมเต็มในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งจะเกิดการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ จึงขอเป็นกำลังใจให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ได้ทำงานอย่างแข็งขันในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และเป็นกำลังหลักของเขตพื้นที่การศึกษา ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนกลาง กับเขตพื้นที่ และโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้บริหารและครูในการยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน ขอบคุณในความทุ่มเทและการทำงานหนักของทุกท่าน เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไป เพื่อความสำเร็จในภาพใหญ่ระดับประเทศ และเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนด้วย การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) มีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกระบวนการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่และของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เติมเต็ม การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการนิเทศ การอภิปราย/เสวนาของตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์รุ่นพี่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในบทบาทผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ การประสานแผนการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการของ สวก., สทศ., สนก. และสสวท. มีการฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการนิเทศในระดับเขตพื้นที่และระดับเครือข่ายการนิเทศ และนำเสนอแผนการพัฒนางานนิเทศฯ การร่วมแลกเปลี่ยน ทบทวนบทบาทภารกิจผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เพื่อหนุนเสริมภารกิจการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการอภิปราย เรื่อง การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว PA) ของศึกษานิเทศก์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลยุทธ์การบริหาร จัดการในกลุ่มนิเทศนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ประสบผลสำเร็จ และ การนำเสนอแผนการพัฒนางานนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 22/02/2024-03:20:35น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On Demand ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ พัฒนาหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ หลักสูตรที่ 2 Data & Information Management for Supervision หลักสูตรที่ 3 Application Development for Supervisor และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานจากการจัดอบรมศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่เป็นคณะทำงาน ทั้งหมดจำนวน 31 คน
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 02/02/2024-03:34:05น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานนิเทศ ซึ่งมีนางสาวจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่าน การเขียนและ การนิเทศบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และคณะทำงาน รวมทั้งหมดจำนวน 39 คน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตรองเลขาธิการ กพฐ. และนางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ที่ปรึกษารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวคิดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 25/01/2024-05:14:40น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

Click อ่านทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

  สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์โดยมี นางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ งานหลักสูตรของทุกโรงเรียนในสังกัดและศึกษานิเทศก์ จำนวน 95 คน เข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมรับการนิเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เพชรบูรณ์
  เวลา : 22/01/2024-03:42:52น.

 • การอบรมการสร้างแผนที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกระดาน Padlet

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกระดาน Padlet เพื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ในยุคดิจิทัล ให้กับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูเข้ารับการพัฒนา 115 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เพชรบูรณ์
  เวลา : 22/01/2024-03:36:30น.

 • เข้ารับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

  ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้ารับ รางวัลคนดีศรีกาญจน์ศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที 68 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. กาญจนบุรี 4
  เวลา : 16/01/2024-04:07:30น.

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการหน่วยศึกษานิเทศก์

 • ที่ ศธ 04283/238 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศ รุ่นที่ 2

  รายละเอียด

 • ที่ ศธ 04283/237 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศ รุ่นที่ 1

  รายละเอียด

 • ที่ ศธ 04283/ 168 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  รายละเอียด

Click อ่านทั้งหมด »

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา


รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์

หน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารดาวน์โหลด


การนิเทศภายใน

การนิเทศภายในโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ

การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านป่าตาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.มุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

ผลการดำเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนิเทศภายในสถานศึกษา โดย Suanchon Model

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารนิเทศภายใน

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »


เผยแพร่นวัตกรรม วิจัยทางการศึกษา

นายสมพงษ์ นันทโย

Click อ่านทั้งหมด »


แนะนำเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ฯ [ + แนะนำเว็บไซต์]

สพป. นครราชสีมา เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »