• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของหน่วยศึกษานิเทศก์

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข

  ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการนิเทศโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ ติดตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้กับศึกษานิเทศก์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับและชี้แจงเป้าหมายในการประชุมฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ให้กับคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 03/07/2024-04:32:51น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

 • ประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

  วันที่ 27 มิถุนายน 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อติดตามผลการพัฒนางานนิเทศในระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการนิเทศภายในสถานศึกษา การคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2567 ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และนายสมเจตน์ พันธ์พรม ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ. ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 27/06/2024-03:00:48น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-Demand

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-Demand ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 โดยมีพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ออนไลน์ ผ่าน Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดทำข้อมูล สารสนเทศและการรายงานผล การนิเทศ ให้กับศึกษานิเทศก์ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทดสอบ Google Certificate Educater Level 2 มีผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 239 คน โดยมีนายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าวรายงานและ นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งคณะวิทยากรประจำหลักสูตรได้ชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการอบรมฯ ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของหลักสูตรมุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ต่อไป
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 11/06/2024-09:46:07น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

Click อ่านทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • สพป.อบ.2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส

  สพป.อบ.2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส ????อำเภอเขมราฐ ????อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร ????ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ????จำนวน 124 คน ????วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ห้องประชุมสัตยาบัน 1 รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA ดาวน์โหลดได้ที่ (hand pointing right)https://photos.app.goo.gl/29Rtu4ABYne6G4RJ9 (#)กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 0929196360(#) อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุบลราชธานี เขต 2
  เวลา : 16/07/2024-11:28:41น.

 • การจัดทำเครื่องมือสำหรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำโดย นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเรื่อง “การจัดทำเครื่องมือสำหรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ” ซึ่งประเด็นในการนิเทศ คือ 1) การนิเทศ ติดตาม การประเมินมาตรฐานการปฏิบัิตงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 ฝ่ายงาน และ 2) การนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการตามนโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ./สพม. ทั้ง 4 ด้าน และจุดเน้นเพิ่มเติมจาก สพฐ. 5 ด้าน เพื่อเตรียมพร้อมในการนิเทศทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ ชั้น 2 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เลย หนองบัวลำภู
  เวลา : 10/07/2024-11:26:45น.

 • ผลการดำเนินโครงการ SDGs Goal4

  “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4) ของ ครู ผู้บริหาร และเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มหนองหาน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3” ดังวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ https://youtu.be/4Ue2SfE3AwU อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุดรธานี เขต 3
  เวลา : 13/06/2024-08:32:03น.

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการหน่วยศึกษานิเทศก์

 • ที่ ศธ 04283/121 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

  รายละเอียด

 • ที่ ศธ 04283/97 ลงวันที่ 23 พ.ค 2567 เรื่อง การอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-demand ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะวิทยากรประจำหลักสูตร การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-demand เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรประจำห้องเรียนในการอบรมตามหลักสูตร ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2567

  รายละเอียด

 • ที่ ศธ 04283/96 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2567 เรื่อง การอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-demand (เเจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศึกษานิเทศก์ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2567)

  รายละเอียด

Click อ่านทั้งหมด »

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา


รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์

หน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารดาวน์โหลด

Click อ่านทั้งหมด »


การนิเทศภายใน

การนิเทศภายในโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ

การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านป่าตาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.มุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

ผลการดำเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนิเทศภายในสถานศึกษา โดย Suanchon Model

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารนิเทศภายใน

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »


เผยแพร่นวัตกรรม วิจัยทางการศึกษา

Click อ่านทั้งหมด »


แนะนำเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ฯ [ + แนะนำเว็บไซต์]

สพป. นครราชสีมา เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »