• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของหน่วยศึกษานิเทศก์

 • การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ตามกรอบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน จำนวน 23 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 02/06/2023-03:14:26น.

 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำสื่อ เครื่องมือและเอกสารประกอบการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน หลักสูตรนวัตกรรมการนิเทศสำหรับศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 30 คน โดยได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการอบรมศึกษานิเทศก์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 11/05/2023-04:13:18น.

 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเบลล่าบี (Bella B Hotel) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 01/05/2023-10:55:14น.

 • ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคปฏิบัติหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.(On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะของผู้เรียน ออนไลน์

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการนิเทศจริงในสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนิเทศการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 53 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน คณะทำงาน จำนวน 15 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 20/04/2023-04:22:58น.

Click อ่านทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการหน่วยศึกษานิเทศก์

 • การอบรมหลักสูตรแพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On-demand

  รายละเอียด

 • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 27-28 เม.ย.66

  รายละเอียด

 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

  รายละเอียด

Click อ่านทั้งหมด »

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา

Click อ่านทั้งหมด »


รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์

หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารดาวน์โหลด


การนิเทศภายใน

การนิเทศภายในโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ

การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านป่าตาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.มุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

ผลการดำเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนิเทศภายในสถานศึกษา โดย Suanchon Model

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารนิเทศภายใน

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »


เผยแพร่นวัตกรรม วิจัยทางการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

SMART STUDENT SSK2

อ่านแล้ว (30) ครั้ง

Click อ่านทั้งหมด »


แนะนำเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ฯ [ + แนะนำเว็บไซต์]

สพป. นครราชสีมา เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »