• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

 • สพป.อบ.2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส

  สพป.อบ.2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส ????อำเภอเขมราฐ ????อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร ????ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ????จำนวน 124 คน ????วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ห้องประชุมสัตยาบัน 1 รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA ดาวน์โหลดได้ที่ (hand pointing right)https://photos.app.goo.gl/29Rtu4ABYne6G4RJ9 (#)กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 0929196360(#) อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุบลราชธานี เขต 2
  เวลา : 16/07/2024-11:28:41น.

 • การจัดทำเครื่องมือสำหรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำโดย นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเรื่อง “การจัดทำเครื่องมือสำหรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ” ซึ่งประเด็นในการนิเทศ คือ 1) การนิเทศ ติดตาม การประเมินมาตรฐานการปฏิบัิตงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 ฝ่ายงาน และ 2) การนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการตามนโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ./สพม. ทั้ง 4 ด้าน และจุดเน้นเพิ่มเติมจาก สพฐ. 5 ด้าน เพื่อเตรียมพร้อมในการนิเทศทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ ชั้น 2 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เลย หนองบัวลำภู
  เวลา : 10/07/2024-11:26:45น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข

  ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการนิเทศโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ ติดตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้กับศึกษานิเทศก์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับและชี้แจงเป้าหมายในการประชุมฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ให้กับคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 03/07/2024-04:32:51น.

 • ประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

  วันที่ 27 มิถุนายน 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อติดตามผลการพัฒนางานนิเทศในระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการนิเทศภายในสถานศึกษา การคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2567 ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และนายสมเจตน์ พันธ์พรม ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ. ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 27/06/2024-03:00:48น.

 • ผลการดำเนินโครงการ SDGs Goal4

  “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4) ของ ครู ผู้บริหาร และเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มหนองหาน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3” ดังวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ https://youtu.be/4Ue2SfE3AwU อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุดรธานี เขต 3
  เวลา : 13/06/2024-08:32:03น.

 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-Demand

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-Demand ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 โดยมีพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ออนไลน์ ผ่าน Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดทำข้อมูล สารสนเทศและการรายงานผล การนิเทศ ให้กับศึกษานิเทศก์ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทดสอบ Google Certificate Educater Level 2 มีผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 239 คน โดยมีนายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าวรายงานและ นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งคณะวิทยากรประจำหลักสูตรได้ชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการอบรมฯ ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของหลักสูตรมุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 11/06/2024-09:46:07น.

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา และรายงานการประเมินหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษาสู่สมรรถนะของผู้เรียนซึ่งมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับและชี้แจงเป้าหมายในการประชุมฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในดำเนินงานกับคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 06/06/2024-11:19:02น.

 • ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2567

  ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2567 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุบลราชธานี เขต 2
  เวลา : 30/05/2024-09:46:09น.

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษา สู่สมรรถนะของผู้เรียน” รุ่นที่ 4

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมูลนิธีเพื่อทักษะแห่งอนาคต จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษา สู่สมรรถนะของผู้เรียน” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ในเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรการอบรม และวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน พร้อมด้วยคณะวิทยากร คณะทำงานจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 06/06/2024-10:57:38น.

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4)

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4) พร้อมด้วย นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม โดยมี นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้การบูรณาการกิจกรรมท้องถิ่นเป็นฐาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุดรธานี เขต 3
  เวลา : 21/05/2024-09:46:06น.

 • สพป.ชย.1 จัดอบรมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)

  อบรมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ”การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) “ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และร่วมมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ระดับชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 60 คน) จำนวน 85 โรงเรียน โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯและกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมมอบชุดกิจกรรมฯ ให้กำลังใจ คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) (DLTV) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีความเข้าใจถึงสภาพบริบทการจัดการศึกษาของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และขับเคลื่อนการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 คน ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 1.การติดตั้ง Application ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล 2.รูปแบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 3. การนิเทศติดตามและระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3 ประการ ได้แก่ 1)การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Self-Assessment : S1) 2) การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit :S2) 3)การนิเทศเพื่อพัฒนา (Supervision for Development :S3) และ 4. การตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ชัยภูมิ เขต 1
  เวลา : 14/05/2024-04:08:45น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษา สู่สมรรถนะของผู้เรียน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ในเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับศึกษานิเทศก์ ซึ่งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมอบแนวคิดในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจในการทำงานกับศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรการอบรม และวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 คน และคณะทำงาน คณะวิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 07/05/2024-02:40:48น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ (Application Development for Supervisor)

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ (Application Development for Supervisor) ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2567  ณ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนำ Google AppSheet  และ Google Looker Studio มาใช้ในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ซึ่งมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน       ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 คน ที่เป็นแกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ระดับต้น จากการพัฒนาของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 28/04/2024-03:41:12น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

  วันที่ 24 – 27 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษา สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ให้กับศึกษานิเทศก์ ในภูมิภาค ภาคใต้ จำนวน 25 คน ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และโครงการพัฒนาผู้นำการจัดการเรียนรู้และระบบนิเวศทางการศึกษา ของ กสศ. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ ที่มีความสนใจเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อประกอบการนิเทศ พัฒนางานนิเทศสู่การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ขยายผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่และบริบทการทำงานในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 25/04/2024-02:37:25น.

 • การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมดำเนินการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดประเมินระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุดรธานี เขต 3
  เวลา : 23/04/2024-08:26:12น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

  วันที่ 17 เมษายน 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 เครือข่าย และคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ชี้แจงการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ปรึกษาหารือในประเด็นการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และการพัฒนาศึกษานิเทศก์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 18/04/2024-12:57:46น.

 • วิทยากรบรรยาย ITA ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย ศน.พิชิต ขำดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ ศน.เบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ITA ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  เวลา : 17/04/2024-02:01:44น.

 • รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2567

  วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยนางพนารัตน์ หาญมานพ ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผอ.บริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 พร้อมร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1> ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aya1.go.th&set=a.955231949935292> อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  เวลา : 17/04/2024-01:56:58น.

 • ประชุมชี้แจงและวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

  นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มอบหมายให้ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกรศึกษา เป็นประธานประชุมชี้แจงและวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปาง เขต 1 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ลำปาง เขต 1
  เวลา : 05/04/2024-10:27:57น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.)

  จัดการอบรมหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On Demand โดยในวันที่ 3 เมษายน 2567 ได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ให้โอวาท และให้กำลังใจในการพัฒนางานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ การอบรมหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (digital Platform for Supervisor) ดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีความสนใจพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 500 คน เป้าหมายการอบรม มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศการศึกษา เพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการนิเทศ เชื่อมโยงการนิเทศสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ระยะเวลาในการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เมษายน 2567 รวม 28 วัน แบ่งเนื้อหา เป็น 4 หน่วย ประกอบด้วยการใช้งานเบื้องต้น Google workspace for Education ภายใต้โดเมนเนม www.esdc.go.th การสร้างปฏิทินการนิเทศด้วย Google Calendar การนิเทศวิถีใหม่ ด้วย Google Meet และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศวิถีใหม่ ด้วย Google Drive อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 03/04/2024-01:48:35น.

 • มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

  มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. สุรินทร์ เขต 1
  เวลา : 02/04/2024-03:25:11น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

  วันที่ 1 – 4 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศการเรียนรู้ สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 ให้กับศึกษานิเทศก์ ในภูมิภาค ภาคเหนือ จำนวน 25 คน ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และโครงการพัฒนาผู้นำการจัดการเรียนรู้และระบบนิเวศทางการศึกษา ของ กสศ. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ที่มีความสนใจเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อประกอบการนิเทศ พัฒนางานนิเทศสู่การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ขยายผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่และบริบทการทำงานในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ได้ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 02/04/2024-02:47:20น.

 • การนิเทศ ติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

  นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 2
  เวลา : 20/03/2024-09:20:43น.

 • วันที่20-23 มีนาคม 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศการเรียนรู้ สู่สมรรถนะของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม The Sez Hotel จังหวัดชลบุรี โดยเป็นความร่วมมือ..โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และโครงการพัฒนาผู้นำการจัดการเรียนรู้และระบบนิเวศทางการศึกษา ของ กสศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่เป็นแกนนำ จำนวน 16 คน เป้าหมายเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อประกอบการนิเทศ พัฒนางานนิเทศสู่การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และเป็นวิทยากรแกนนำ ได้ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 21/03/2024-03:46:21น.

 • มหกรรมวิชาการเปิดบ้านเชาวน์วัศ Chaowat Open House Academic Festival 2023

  วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ที่มอบหมายให้ ดร.ขวัญสุดา วงษ์แหยม รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มหกรรมวิชาการเปิดบ้านเชาวน์วัศ Chaowat Open House Academic Festival 2023 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเชาวน์วัศ โรงเรียนวัดคานหาม และโรงเรียนวัดสะแก เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเชาวน์วัศ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอศักยภาพทางการศึกษารวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สาธารณะชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  เวลา : 21/03/2024-04:51:23น.

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุดรธานี เขต 3
  เวลา : 08/03/2024-03:45:34น.

 • สพม เพชรบูรณ์ จัดประชุมปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมด้วย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เพชรบูรณ์
  เวลา : 13 กุมภาพันธ์ 2567น.

 • ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษานางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาพบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน และคณะทำงาน จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการนิเทศการศึกษา เช่น ด้านการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการอ่าน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย รวมถึงด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เป็นบทบาทสำคัญของศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยต้องมีการสร้างความเข้าใจ ร่วมวางแผนการดำเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบายสำคัญ ผ่านกระบวนการนิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมถึงการพัฒนาการนิเทศเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกัน จากนั้น นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มาพบปะและให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่า ศึกษานิเทศก์เป็นบุคคลสำคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นฟันเฟืองข้อต่อที่สำคัญ ที่จะช่วยแนะนำ ส่งเสริม เติมเต็มในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งจะเกิดการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ จึงขอเป็นกำลังใจให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ได้ทำงานอย่างแข็งขันในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และเป็นกำลังหลักของเขตพื้นที่การศึกษา ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนกลาง กับเขตพื้นที่ และโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้บริหารและครูในการยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน ขอบคุณในความทุ่มเทและการทำงานหนักของทุกท่าน เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไป เพื่อความสำเร็จในภาพใหญ่ระดับประเทศ และเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนด้วย การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) มีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกระบวนการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่และของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เติมเต็ม การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการนิเทศ การอภิปราย/เสวนาของตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์รุ่นพี่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในบทบาทผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ การประสานแผนการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการของ สวก., สทศ., สนก. และสสวท. มีการฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการนิเทศในระดับเขตพื้นที่และระดับเครือข่ายการนิเทศ และนำเสนอแผนการพัฒนางานนิเทศฯ การร่วมแลกเปลี่ยน ทบทวนบทบาทภารกิจผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เพื่อหนุนเสริมภารกิจการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการอภิปราย เรื่อง การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว PA) ของศึกษานิเทศก์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลยุทธ์การบริหาร จัดการในกลุ่มนิเทศนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ประสบผลสำเร็จ และ การนำเสนอแผนการพัฒนางานนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 22/02/2024-03:20:35น.

 • คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รองผอ. สพป.จันทบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ โดย นางขวัญฤดี ไชยชาญ นางนันทวรรณ คอนหน่าย และนางสาวสกุลยา ผลบุญ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. จันทบุรี เขต 1
  เวลา : 13/02/2024-05:21:43น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On Demand ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ พัฒนาหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ หลักสูตรที่ 2 Data & Information Management for Supervision หลักสูตรที่ 3 Application Development for Supervisor และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานจากการจัดอบรมศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่เป็นคณะทำงาน ทั้งหมดจำนวน 31 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 02/02/2024-03:34:05น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานนิเทศ ซึ่งมีนางสาวจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่าน การเขียนและ การนิเทศบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และคณะทำงาน รวมทั้งหมดจำนวน 39 คน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตรองเลขาธิการ กพฐ. และนางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ที่ปรึกษารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวคิดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษาในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 25/01/2024-05:14:40น.

 • อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

  สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์โดยมี นางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ งานหลักสูตรของทุกโรงเรียนในสังกัดและศึกษานิเทศก์ จำนวน 95 คน เข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมรับการนิเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เพชรบูรณ์
  เวลา : 22/01/2024-03:42:52น.

 • การอบรมการสร้างแผนที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกระดาน Padlet

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกระดาน Padlet เพื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ในยุคดิจิทัล ให้กับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูเข้ารับการพัฒนา 115 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เพชรบูรณ์
  เวลา : 22/01/2024-03:36:30น.

 • เข้ารับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

  ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้ารับ รางวัลคนดีศรีกาญจน์ศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที 68 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. กาญจนบุรี 4
  เวลา : 16/01/2024-04:07:30น.

 • ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยศึ

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตามและ ประเมินผลหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการนิเทศจริงใน สถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 59 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 54 คน และคณะทำงาน จำนวน 25 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 26/12/2023-08:48:35น.

 • จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  หน่วยศึกษานิเทศก์จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน และผู้แทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 40 คน โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านนิเทศการศึกษา กำหนดกรอบและเป้าหมาย ในการนิเทศเพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ต่อนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตรองเลขาธิการ กพฐ.ประธานในที่ประชุม และมีนางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีต ผอ.สพม.กทม. เขต 2 ร่วมรับฟังและให้แนวคิดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ยังร่วมมือกับกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วางแผนแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นำ ความเปลี่ยนแปลงหลักในพื้นที่ การประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. มาเยี่ยม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยกล่าวว่า “ศึกษานิเทศก์เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน” ศึกษานิเทศก์ควรสร้างความเข้มแข็ง โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ความพร้อมด้านคุณภาพอย่างรอบด้าน มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ศึกษานิเทศก์ ควรได้รับการฟูมฟักในด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นงานคุณภาพทางวิชาการโดยคำนึงถึงความแตกต่างเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 08/11/2023-04:44:48น.

 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดเเละบรรยายพิเศษ เพื่อสร้าง ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบวิธีการนิเทศ การวิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา สร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายการนิเทศการศึกษา การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้มีประสบการณ์และทรงคุณค่าด้านการนิเทศการศึกษา เเละศึกษานิเทศก์จำนวน 450 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 19/09/2023-11:39:53น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างขวัญ กําลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน โดยในการคัดเลือก คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาจากเอกสารรายงานนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการคัดเลือกระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการทั้ง 18 เครือข่ายทั่วประเทศ หลังจากนั้น ผู้ผ่านการพิจารณารอบเอกสาร จะต้องนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ทางระบบออนไลน์ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 19/09/2023-11:25:10น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุง

  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 70 คน คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 29 คน โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ให้ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือครูผู้รับการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นอกจากนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้กล่าวชื่นชมศึกษานิเทศก์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งยังฝากข้อคิดให้กับผู้เข้าอบรมในการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การพัฒนาตนเอง และการนำองค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 08/08/2023-10:00:12น.

 • อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 นายชัยชนะ สระทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก มีทักษะการใช้ และแก้ปัญหาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV เบื้องต้นได้ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสำราญ งานฉกรรจ์ ผู้จัดการศูนย์ PSI สาขาพิษณุโลก พร้อมทัมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผู้เช้ารับการอบรมทั้งสิ้น 89 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 3
  เวลา : 08/08/2023-09:17:24น.

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพม.ชัยภูมิ

  ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพม.ชัยภูมิ โดยนายประทีปแสง พลรักษา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิกล่าวต้อนรับพร้อมด้วย นางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะผู้บริหาร คณะครูที่เข้ารับการอบรม โดย โรงเรียนในสังกัด ส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน คิดเป็น 100% ในรูปแบบออนไซต์ และอบรมเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 161 คน โดยเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม 99 ปีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 100 คน เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 61 คน ทั้งนี้ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบ OBEC Content Center ได้ และมีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้สื่อในระบบ OBEC Content Center เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและสามารถผลิตสื่อพร้อมทั้งทดสอบการนำสื่อเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center ได้ โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นผู้ใช้งานระบบ OBEC Content Center และมีผู้สร้างสื่อรอการอนุมัตินำสื่อเข้าสู่ OBEC Content Center สพม.ชัยภูมิ จำนวน 23 รายการ และจะนำเข้าสู่ระบบให้ครบทั้ง 37 โรงเรียน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. ชัยภูมิ
  เวลา : 03/08/2023-09:34:38น.

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนใน ศตวรรษที่ 21 OBEC CONTENT CENTER

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนใน ศตวรรษที่ 21 OBEC CONTENT CENTER สพป.พิษณุโลก เขต 3 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 3
  เวลา : 20/07/2023-11:23:49น.

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA-Online)

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA-Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมังคละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยได้รับเกียรติจากนายชัยชนะ สระทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายพิเศษ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 3
  เวลา : 15/07/2023-03:10:00น.

 • จุดเน้น สพป.ตาก เขต ๒

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์จุดเน้น จุดพัฒนา ที่จะเป็นประเด็นการนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ การประชุมเพื่อยกร่างประเด็นนิเทศครั้งนี้ โดยเชิญผุ้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทน อ.ก.ค.ศ นายเฉลียว วงษ์เคลือบ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชนมงคล นอนา นางสมบูรณ์ ภูยางตูม ตัวแทน ก.ต.ป.น และว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้แทนอำเภอพบพระ ได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา ได้ประเด็นการนิเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล จุดเน้นพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบเครื่องมือการนิเทศและนำไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือนิเทศระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ตาก เขต 2
  เวลา : 14/07/2023-03:24:38น.

 • การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผอ.สพม. สงขลา สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพม.สงขลา สตูล และรองผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งฯ ที่ได้ร่วมวางแผนดำเนินกิจกรรมตามโครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 2) การจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานโรงเรียน ผู้บริหาร และครู ในการขับเคลื่อน Active Learning ภายในสถานศึกษา 3) การถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ โดยมีนางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. สงขลา สตูล
  เวลา : 14/07/2023-03:45:51น.

 • การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยการบูรณากรแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

  “การประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา" นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.อบ.4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ทีมวิชาการของรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาชี้แจ้งถึงจุดมุ่งหมายสำคัญ และแนวทางในการขับเคลื่อนฯ และการเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระหว่างทาง ปลายทาง รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ที่เป็นสิ่งสำคัญในการนำไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้มี ผอ.หนุนเสริม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้มาให้ตัวอย่างในการดำเนินการ รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพมาที่สุด การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 139 แห่ง พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุบลราชธานี เขต 4
  เวลา : 11/07/2023-08:54:42น.

 • การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

  การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2566 ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงราย เขต 4 มีวิทยากร อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” โดยการใช้การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม Dltv การใช้สื่อไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนยุคใหม่ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เชียงราย เขต 4
  เวลา : 10/07/2023-03:37:11น.

 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) https://shorturl.asia/X7Ixt โรงเรียนขนาดเล็ก เข้ารับนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อรับการนิเทศติดตาม และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน Zoom meeting เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการสอน และเทคนิคการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม https://youtu.be/Ql0hPU_USZA อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  เวลา : 10/07/2023-03:29:06น.

 • การจัดการเรียนการสอนครูครูในศตวรรษที่ 21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

  การจัดการเรียนการสอนครูครูในศตวรรษที่ 21 ของครู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รวบรวมเทคนิคไว้ใน https://sites.google.com/pbn3.go.th/active-learning/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97-21?authuser=0 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  เวลา : 10/07/2023-12:39:33น.

 • การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผลงานครู ดีเด่น ชื่นชม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QvMAbhitTbeSUbXqY0xJPjzmtiXjL99lpk6noKEzKw00vDAyITOiFUyeKGdbPzHIxOy8qLfL อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  เวลา : 10/07/2023-12:34:25น.

 • การอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างโมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก (Active Learning)

  การอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างโมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก (Active Learning) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) โมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก (Active Learning) ของผู้บริหารโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://youtu.be/Cz-2mCtLytI อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  เวลา : 10/07/2023-12:33:00น.

 • “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1”

  วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 69 คน คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 29 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 16/06/2023-11:24:54น.

 • การอบรมหลักสูตรแพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor)

  วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On-demand Training ผ่านระบบ Google Meet และ www.esdc.go.th จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 –30 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 210 คน และคณะวิทยากรประจำหลักสูตร จำนวน 23 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 14/06/2023-02:56:29น.

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On-Demand รุ่นที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On-Demand รุ่นที่ 1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมและรับการอบรมในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยลิงค์ห้องประชุม ผู้จัดจะส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านโดยตรง และดำเนินการฝึกอบรมตามปฏิทินการอบรม ระหว่างวันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 06/06/2023-11:17:27น.

 • การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 14/06/2023-02:58:33น.

 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำสื่อ เครื่องมือและเอกสารประกอบการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน หลักสูตรนวัตกรรมการนิเทศสำหรับศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 30 คน โดยได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการอบรมศึกษานิเทศก์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 14/06/2023-03:04:30น.

 • การอบรมปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา และการจัดทำกรอบหลักสูตร ที่เน้นสมรรถนะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายปรีชา เพชรดาพงษ์ และนางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 214 โรงเรียน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  เวลา : 23/08/2023-07:36:36น.

 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเบลล่าบี (Bella B Hotel) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 01/05/2023-10:55:14น.

 • สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (A National and International Conference

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับ ตัวแทน ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education / ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (A National and International Conference on Promoting Active Learning to foster 21st Century Student Competencies) ในหัวข้อ “Active learning: a critical key for student competency enhancement” การเรียนรู้เชิงรุก กุญแจสำคัญของการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. ชัยภูมิ
  เวลา : 26/04/2023-06:47:53น.

 • ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคปฏิบัติหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.(On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะของผู้เรียน ออนไลน์

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการนิเทศจริงในสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนิเทศการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 53 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน คณะทำงาน จำนวน 15 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 20/04/2023-04:22:58น.

 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

  การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 30/03/2023-09:02:26น.

 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา (ผอ.หนุนเสริม) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ จำนวน 347 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และกลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวน 356 คนในวันที่ 24 มีนาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 14/06/2023-02:55:15น.

 • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Share and Learn” (Best of the Best Practices) 1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 นวัตกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Bes

  สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Share and Learn” (Best of the Best Practices) 1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 นวัตกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) ในรูปแบบ HYBRID. ซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) กำหนดจุดถ่ายทอดสัญญาณในพิธีเปิด จากเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 5 โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” และเป็นจุดการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) ของประเภทผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 16 คน ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศ Best Practices จาก 16 เครือข่าย และมีการจัดบูธนิทรรศการ จุดถ่ายทอดสัญญาณ 16 จุด จากทุกเครือข่าย ได้มีการคัดเลือกผลงาน Best of the Best Practices อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. สุรินทร์ เขต 1
  เวลา : 25/03/2023-04:12:55น.

 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” โดยการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 09/02/2023-03:27:11น.

 • ประชุมบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 3

  นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในเขตพื้นที่ ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทุกคน โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. สกลนคร 3
  เวลา : 20/01/2023-11:06:50น.

 • พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

  วันที่ 16 มกรคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมรกตโรงเรียนราศีไศล นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 (อำเภอราษีไศล) ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี น.ส.กฤติยา คำเพราะ น.ส.จุฑามาศ มะลิลา น.ส.จันทิพย์ ถิ่นถาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมในพิธี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
  เวลา : 18/01/2023-04:07:56น.

 • ประชุมปฏิบัติการทบทวนและบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดการอภิปราย ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา จัดทำสื่อและเอกสารประกอบ รวมถึงวางแผนการจัดอบรมศึกษานิเทศก์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : น.ส.จุฑามาศ ทักษะวัฒน์
  เวลา : 29/12/2022-09:37:00น.

 • การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กทม. หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวางแผนการพัฒนาวิธีการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการการนิเทศและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา เสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการ และจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : น.ส.จุฑามาศ ทักษะวัฒน์
  เวลา : 30/11/2022-09:19:47น.

 • กิจกรรมการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา Edtext 2022

  วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ผู้แทนหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ร่วมกิจกรรม ในงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา Edtext 2022 เสวนาเรื่อง "นิเทศแนวใหม่ได้ใจครู สู่คุณภาพห้องเรียน" อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 20/11/2022-07:48:30น.

 • การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศออนไลน์

  วันที่ 20 กันยายน 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศ ออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศ (เครือข่ายผอ.หนุนเสริม) โดยรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา 264 คน และผอ.กลุ่มนิเทศ จาก 245 เขต เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายอนุภัทร แสงฉวี
  เวลา : 20/11/2022-07:57:13น.

 • กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในเครือข่ายการนิเทศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

  วันที่ 4-7 กันยายน 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในเครือข่ายการนิเทศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดชายแดนภาคใต้) หลักสูตร “การนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช จังหวัดสงขลา โดยเน้นการนิเทศในชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน มีศึกษานิเทศก์จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้ารับการอบรม 42 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 7/10/2022-08:00:59น.

 • การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting และ Google Meet อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 11/07/2022-08:25:47น.