• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” โดยการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 09/02/2023-03:27:11น.

 • ประชุมบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 3

  นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในเขตพื้นที่ ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทุกคน โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. สกลนคร 3
  เวลา : 20/01/2023-11:06:50น.

 • พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

  วันที่ 16 มกรคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมรกตโรงเรียนราศีไศล นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 (อำเภอราษีไศล) ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี น.ส.กฤติยา คำเพราะ น.ส.จุฑามาศ มะลิลา น.ส.จันทิพย์ ถิ่นถาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมในพิธี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
  เวลา : 18/01/2023-04:07:56น.

 • ประชุมปฏิบัติการทบทวนและบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดการอภิปราย ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา จัดทำสื่อและเอกสารประกอบ รวมถึงวางแผนการจัดอบรมศึกษานิเทศก์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : น.ส.จุฑามาศ ทักษะวัฒน์
  เวลา : 29/12/2022-09:37:00น.

 • การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กทม. หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวางแผนการพัฒนาวิธีการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการการนิเทศและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา เสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการ และจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : น.ส.จุฑามาศ ทักษะวัฒน์
  เวลา : 30/11/2022-09:19:47น.

 • กิจกรรมการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา Edtext 2022

  วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ผู้แทนหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ร่วมกิจกรรม ในงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา Edtext 2022 เสวนาเรื่อง "นิเทศแนวใหม่ได้ใจครู สู่คุณภาพห้องเรียน" อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 20/11/2022-07:48:30น.

 • การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศออนไลน์

  วันที่ 20 กันยายน 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศ ออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศ (เครือข่ายผอ.หนุนเสริม) โดยรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา 264 คน และผอ.กลุ่มนิเทศ จาก 245 เขต เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายอนุภัทร แสงฉวี
  เวลา : 20/11/2022-07:57:13น.

 • กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในเครือข่ายการนิเทศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

  วันที่ 4-7 กันยายน 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในเครือข่ายการนิเทศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดชายแดนภาคใต้) หลักสูตร “การนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช จังหวัดสงขลา โดยเน้นการนิเทศในชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน มีศึกษานิเทศก์จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้ารับการอบรม 42 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 7/10/2022-08:00:59น.

 • การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting และ Google Meet อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 11/07/2022-08:25:47น.