• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

  วันที่ 17 เมษายน 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 เครือข่าย และคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ชี้แจงการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ปรึกษาหารือในประเด็นการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และการพัฒนาศึกษานิเทศก์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 18/04/2024-12:57:46น.

 • วิทยากรบรรยาย ITA ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย ศน.พิชิต ขำดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ ศน.เบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ITA ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  เวลา : 17/04/2024-02:01:44น.

 • รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2567

  วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยนางพนารัตน์ หาญมานพ ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผอ.บริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 พร้อมร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1> ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aya1.go.th&set=a.955231949935292> อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  เวลา : 17/04/2024-01:56:58น.

 • ประชุมชี้แจงและวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

  นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มอบหมายให้ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกรศึกษา เป็นประธานประชุมชี้แจงและวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปาง เขต 1 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ลำปาง เขต 1
  เวลา : 05/04/2024-10:27:57น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.)

  จัดการอบรมหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On Demand โดยในวันที่ 3 เมษายน 2567 ได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ให้โอวาท และให้กำลังใจในการพัฒนางานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ การอบรมหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (digital Platform for Supervisor) ดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีความสนใจพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 500 คน เป้าหมายการอบรม มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศการศึกษา เพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการนิเทศ เชื่อมโยงการนิเทศสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ระยะเวลาในการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เมษายน 2567 รวม 28 วัน แบ่งเนื้อหา เป็น 4 หน่วย ประกอบด้วยการใช้งานเบื้องต้น Google workspace for Education ภายใต้โดเมนเนม www.esdc.go.th การสร้างปฏิทินการนิเทศด้วย Google Calendar การนิเทศวิถีใหม่ ด้วย Google Meet และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศวิถีใหม่ ด้วย Google Drive อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 03/04/2024-01:48:35น.

 • มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

  มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. สุรินทร์ เขต 1
  เวลา : 02/04/2024-03:25:11น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

  วันที่ 1 – 4 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศการเรียนรู้ สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 ให้กับศึกษานิเทศก์ ในภูมิภาค ภาคเหนือ จำนวน 25 คน ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และโครงการพัฒนาผู้นำการจัดการเรียนรู้และระบบนิเวศทางการศึกษา ของ กสศ. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ที่มีความสนใจเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อประกอบการนิเทศ พัฒนางานนิเทศสู่การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ขยายผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่และบริบทการทำงานในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ได้ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 02/04/2024-02:47:20น.

 • การนิเทศ ติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

  นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 2
  เวลา : 20/03/2024-09:20:43น.

 • วันที่20-23 มีนาคม 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศการเรียนรู้ สู่สมรรถนะของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม The Sez Hotel จังหวัดชลบุรี โดยเป็นความร่วมมือ..โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และโครงการพัฒนาผู้นำการจัดการเรียนรู้และระบบนิเวศทางการศึกษา ของ กสศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่เป็นแกนนำ จำนวน 16 คน เป้าหมายเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อประกอบการนิเทศ พัฒนางานนิเทศสู่การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และเป็นวิทยากรแกนนำ ได้ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 21/03/2024-03:46:21น.

 • มหกรรมวิชาการเปิดบ้านเชาวน์วัศ Chaowat Open House Academic Festival 2023

  วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ที่มอบหมายให้ ดร.ขวัญสุดา วงษ์แหยม รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มหกรรมวิชาการเปิดบ้านเชาวน์วัศ Chaowat Open House Academic Festival 2023 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเชาวน์วัศ โรงเรียนวัดคานหาม และโรงเรียนวัดสะแก เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเชาวน์วัศ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอศักยภาพทางการศึกษารวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สาธารณะชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  เวลา : 21/03/2024-04:51:23น.

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุดรธานี เขต 3
  เวลา : 08/03/2024-03:45:34น.

 • สพม เพชรบูรณ์ จัดประชุมปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมด้วย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เพชรบูรณ์
  เวลา : 13 กุมภาพันธ์ 2567น.

 • ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษานางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาพบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน และคณะทำงาน จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการนิเทศการศึกษา เช่น ด้านการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการอ่าน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย รวมถึงด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เป็นบทบาทสำคัญของศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยต้องมีการสร้างความเข้าใจ ร่วมวางแผนการดำเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบายสำคัญ ผ่านกระบวนการนิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมถึงการพัฒนาการนิเทศเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกัน จากนั้น นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มาพบปะและให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่า ศึกษานิเทศก์เป็นบุคคลสำคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นฟันเฟืองข้อต่อที่สำคัญ ที่จะช่วยแนะนำ ส่งเสริม เติมเต็มในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งจะเกิดการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ จึงขอเป็นกำลังใจให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ได้ทำงานอย่างแข็งขันในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และเป็นกำลังหลักของเขตพื้นที่การศึกษา ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนกลาง กับเขตพื้นที่ และโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้บริหารและครูในการยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน ขอบคุณในความทุ่มเทและการทำงานหนักของทุกท่าน เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไป เพื่อความสำเร็จในภาพใหญ่ระดับประเทศ และเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนด้วย การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) มีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกระบวนการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่และของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เติมเต็ม การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการนิเทศ การอภิปราย/เสวนาของตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์รุ่นพี่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในบทบาทผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ การประสานแผนการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการของ สวก., สทศ., สนก. และสสวท. มีการฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการนิเทศในระดับเขตพื้นที่และระดับเครือข่ายการนิเทศ และนำเสนอแผนการพัฒนางานนิเทศฯ การร่วมแลกเปลี่ยน ทบทวนบทบาทภารกิจผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เพื่อหนุนเสริมภารกิจการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการอภิปราย เรื่อง การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว PA) ของศึกษานิเทศก์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลยุทธ์การบริหาร จัดการในกลุ่มนิเทศนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ประสบผลสำเร็จ และ การนำเสนอแผนการพัฒนางานนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 22/02/2024-03:20:35น.

 • คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รองผอ. สพป.จันทบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ โดย นางขวัญฤดี ไชยชาญ นางนันทวรรณ คอนหน่าย และนางสาวสกุลยา ผลบุญ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. จันทบุรี เขต 1
  เวลา : 13/02/2024-05:21:43น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On Demand ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ พัฒนาหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ หลักสูตรที่ 2 Data & Information Management for Supervision หลักสูตรที่ 3 Application Development for Supervisor และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานจากการจัดอบรมศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่เป็นคณะทำงาน ทั้งหมดจำนวน 31 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 02/02/2024-03:34:05น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานนิเทศ ซึ่งมีนางสาวจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่าน การเขียนและ การนิเทศบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และคณะทำงาน รวมทั้งหมดจำนวน 39 คน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตรองเลขาธิการ กพฐ. และนางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ที่ปรึกษารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวคิดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษาในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 25/01/2024-05:14:40น.

 • อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

  สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์โดยมี นางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ งานหลักสูตรของทุกโรงเรียนในสังกัดและศึกษานิเทศก์ จำนวน 95 คน เข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมรับการนิเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เพชรบูรณ์
  เวลา : 22/01/2024-03:42:52น.

 • การอบรมการสร้างแผนที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกระดาน Padlet

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกระดาน Padlet เพื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ในยุคดิจิทัล ให้กับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูเข้ารับการพัฒนา 115 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. เพชรบูรณ์
  เวลา : 22/01/2024-03:36:30น.

 • เข้ารับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

  ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้ารับ รางวัลคนดีศรีกาญจน์ศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที 68 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. กาญจนบุรี 4
  เวลา : 16/01/2024-04:07:30น.

 • ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยศึ

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตามและ ประเมินผลหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการนิเทศจริงใน สถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 59 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 54 คน และคณะทำงาน จำนวน 25 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 26/12/2023-08:48:35น.

 • จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  หน่วยศึกษานิเทศก์จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน และผู้แทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 40 คน โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านนิเทศการศึกษา กำหนดกรอบและเป้าหมาย ในการนิเทศเพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ต่อนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตรองเลขาธิการ กพฐ.ประธานในที่ประชุม และมีนางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีต ผอ.สพม.กทม. เขต 2 ร่วมรับฟังและให้แนวคิดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ยังร่วมมือกับกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วางแผนแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นำ ความเปลี่ยนแปลงหลักในพื้นที่ การประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. มาเยี่ยม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยกล่าวว่า “ศึกษานิเทศก์เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน” ศึกษานิเทศก์ควรสร้างความเข้มแข็ง โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ความพร้อมด้านคุณภาพอย่างรอบด้าน มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ศึกษานิเทศก์ ควรได้รับการฟูมฟักในด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นงานคุณภาพทางวิชาการโดยคำนึงถึงความแตกต่างเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 08/11/2023-04:44:48น.

 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดเเละบรรยายพิเศษ เพื่อสร้าง ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบวิธีการนิเทศ การวิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา สร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายการนิเทศการศึกษา การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้มีประสบการณ์และทรงคุณค่าด้านการนิเทศการศึกษา เเละศึกษานิเทศก์จำนวน 450 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 19/09/2023-11:39:53น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างขวัญ กําลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน โดยในการคัดเลือก คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาจากเอกสารรายงานนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการคัดเลือกระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการทั้ง 18 เครือข่ายทั่วประเทศ หลังจากนั้น ผู้ผ่านการพิจารณารอบเอกสาร จะต้องนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ทางระบบออนไลน์ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 19/09/2023-11:25:10น.

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุง

  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 70 คน คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 29 คน โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ให้ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือครูผู้รับการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นอกจากนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้กล่าวชื่นชมศึกษานิเทศก์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งยังฝากข้อคิดให้กับผู้เข้าอบรมในการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การพัฒนาตนเอง และการนำองค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 08/08/2023-10:00:12น.

 • อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 นายชัยชนะ สระทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก มีทักษะการใช้ และแก้ปัญหาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV เบื้องต้นได้ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสำราญ งานฉกรรจ์ ผู้จัดการศูนย์ PSI สาขาพิษณุโลก พร้อมทัมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผู้เช้ารับการอบรมทั้งสิ้น 89 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 3
  เวลา : 08/08/2023-09:17:24น.

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพม.ชัยภูมิ

  ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพม.ชัยภูมิ โดยนายประทีปแสง พลรักษา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิกล่าวต้อนรับพร้อมด้วย นางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะผู้บริหาร คณะครูที่เข้ารับการอบรม โดย โรงเรียนในสังกัด ส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน คิดเป็น 100% ในรูปแบบออนไซต์ และอบรมเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 161 คน โดยเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม 99 ปีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 100 คน เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 61 คน ทั้งนี้ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบ OBEC Content Center ได้ และมีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้สื่อในระบบ OBEC Content Center เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและสามารถผลิตสื่อพร้อมทั้งทดสอบการนำสื่อเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center ได้ โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นผู้ใช้งานระบบ OBEC Content Center และมีผู้สร้างสื่อรอการอนุมัตินำสื่อเข้าสู่ OBEC Content Center สพม.ชัยภูมิ จำนวน 23 รายการ และจะนำเข้าสู่ระบบให้ครบทั้ง 37 โรงเรียน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. ชัยภูมิ
  เวลา : 03/08/2023-09:34:38น.

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนใน ศตวรรษที่ 21 OBEC CONTENT CENTER

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนใน ศตวรรษที่ 21 OBEC CONTENT CENTER สพป.พิษณุโลก เขต 3 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 3
  เวลา : 20/07/2023-11:23:49น.

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA-Online)

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA-Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมังคละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยได้รับเกียรติจากนายชัยชนะ สระทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายพิเศษ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. พิษณุโลก เขต 3
  เวลา : 15/07/2023-03:10:00น.

 • จุดเน้น สพป.ตาก เขต ๒

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์จุดเน้น จุดพัฒนา ที่จะเป็นประเด็นการนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ การประชุมเพื่อยกร่างประเด็นนิเทศครั้งนี้ โดยเชิญผุ้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทน อ.ก.ค.ศ นายเฉลียว วงษ์เคลือบ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชนมงคล นอนา นางสมบูรณ์ ภูยางตูม ตัวแทน ก.ต.ป.น และว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้แทนอำเภอพบพระ ได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา ได้ประเด็นการนิเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล จุดเน้นพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบเครื่องมือการนิเทศและนำไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือนิเทศระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ตาก เขต 2
  เวลา : 14/07/2023-03:24:38น.

 • การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผอ.สพม. สงขลา สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพม.สงขลา สตูล และรองผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งฯ ที่ได้ร่วมวางแผนดำเนินกิจกรรมตามโครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 2) การจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานโรงเรียน ผู้บริหาร และครู ในการขับเคลื่อน Active Learning ภายในสถานศึกษา 3) การถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ โดยมีนางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. สงขลา สตูล
  เวลา : 14/07/2023-03:45:51น.

 • การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยการบูรณากรแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

  “การประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา" นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.อบ.4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ทีมวิชาการของรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาชี้แจ้งถึงจุดมุ่งหมายสำคัญ และแนวทางในการขับเคลื่อนฯ และการเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระหว่างทาง ปลายทาง รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ที่เป็นสิ่งสำคัญในการนำไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้มี ผอ.หนุนเสริม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้มาให้ตัวอย่างในการดำเนินการ รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพมาที่สุด การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 139 แห่ง พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุบลราชธานี เขต 4
  เวลา : 11/07/2023-08:54:42น.

 • การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

  การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2566 ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงราย เขต 4 มีวิทยากร อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” โดยการใช้การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม Dltv การใช้สื่อไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนยุคใหม่ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เชียงราย เขต 4
  เวลา : 10/07/2023-03:37:11น.

 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) https://shorturl.asia/X7Ixt โรงเรียนขนาดเล็ก เข้ารับนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อรับการนิเทศติดตาม และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน Zoom meeting เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการสอน และเทคนิคการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม https://youtu.be/Ql0hPU_USZA อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  เวลา : 10/07/2023-03:29:06น.

 • การจัดการเรียนการสอนครูครูในศตวรรษที่ 21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

  การจัดการเรียนการสอนครูครูในศตวรรษที่ 21 ของครู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รวบรวมเทคนิคไว้ใน https://sites.google.com/pbn3.go.th/active-learning/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97-21?authuser=0 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  เวลา : 10/07/2023-12:39:33น.

 • การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผลงานครู ดีเด่น ชื่นชม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QvMAbhitTbeSUbXqY0xJPjzmtiXjL99lpk6noKEzKw00vDAyITOiFUyeKGdbPzHIxOy8qLfL อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  เวลา : 10/07/2023-12:34:25น.

 • การอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างโมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก (Active Learning)

  การอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างโมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก (Active Learning) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) โมเดลการนิเทศห้องเรียนเชิงรุก (Active Learning) ของผู้บริหารโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 https://youtu.be/Cz-2mCtLytI อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  เวลา : 10/07/2023-12:33:00น.

 • “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1”

  วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 69 คน คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 29 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 16/06/2023-11:24:54น.

 • การอบรมหลักสูตรแพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor)

  วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On-demand Training ผ่านระบบ Google Meet และ www.esdc.go.th จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 –30 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 210 คน และคณะวิทยากรประจำหลักสูตร จำนวน 23 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 14/06/2023-02:56:29น.

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On-Demand รุ่นที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On-Demand รุ่นที่ 1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมและรับการอบรมในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยลิงค์ห้องประชุม ผู้จัดจะส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านโดยตรง และดำเนินการฝึกอบรมตามปฏิทินการอบรม ระหว่างวันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 06/06/2023-11:17:27น.

 • การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 14/06/2023-02:58:33น.

 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำสื่อ เครื่องมือและเอกสารประกอบการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน หลักสูตรนวัตกรรมการนิเทศสำหรับศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 30 คน โดยได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการอบรมศึกษานิเทศก์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 14/06/2023-03:04:30น.

 • การอบรมปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา และการจัดทำกรอบหลักสูตร ที่เน้นสมรรถนะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายปรีชา เพชรดาพงษ์ และนางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 214 โรงเรียน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  เวลา : 23/08/2023-07:36:36น.

 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเบลล่าบี (Bella B Hotel) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 01/05/2023-10:55:14น.

 • สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (A National and International Conference

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับ ตัวแทน ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education / ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (A National and International Conference on Promoting Active Learning to foster 21st Century Student Competencies) ในหัวข้อ “Active learning: a critical key for student competency enhancement” การเรียนรู้เชิงรุก กุญแจสำคัญของการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพม. ชัยภูมิ
  เวลา : 26/04/2023-06:47:53น.

 • ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคปฏิบัติหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.(On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะของผู้เรียน ออนไลน์

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการนิเทศจริงในสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนิเทศการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 53 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน คณะทำงาน จำนวน 15 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 20/04/2023-04:22:58น.

 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

  การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 30/03/2023-09:02:26น.

 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา (ผอ.หนุนเสริม) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ จำนวน 347 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และกลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวน 356 คนในวันที่ 24 มีนาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 14/06/2023-02:55:15น.

 • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Share and Learn” (Best of the Best Practices) 1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 นวัตกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Bes

  สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Share and Learn” (Best of the Best Practices) 1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 นวัตกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) ในรูปแบบ HYBRID. ซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) กำหนดจุดถ่ายทอดสัญญาณในพิธีเปิด จากเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 5 โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” และเป็นจุดการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) ของประเภทผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 16 คน ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศ Best Practices จาก 16 เครือข่าย และมีการจัดบูธนิทรรศการ จุดถ่ายทอดสัญญาณ 16 จุด จากทุกเครือข่าย ได้มีการคัดเลือกผลงาน Best of the Best Practices อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. สุรินทร์ เขต 1
  เวลา : 25/03/2023-04:12:55น.

 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” โดยการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
  เวลา : 09/02/2023-03:27:11น.

 • ประชุมบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 3

  นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในเขตพื้นที่ ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทุกคน โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. สกลนคร 3
  เวลา : 20/01/2023-11:06:50น.

 • พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

  วันที่ 16 มกรคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมรกตโรงเรียนราศีไศล นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 (อำเภอราษีไศล) ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี น.ส.กฤติยา คำเพราะ น.ส.จุฑามาศ มะลิลา น.ส.จันทิพย์ ถิ่นถาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมในพิธี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
  เวลา : 18/01/2023-04:07:56น.

 • ประชุมปฏิบัติการทบทวนและบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดการอภิปราย ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา จัดทำสื่อและเอกสารประกอบ รวมถึงวางแผนการจัดอบรมศึกษานิเทศก์ อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : น.ส.จุฑามาศ ทักษะวัฒน์
  เวลา : 29/12/2022-09:37:00น.

 • การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กทม. หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวางแผนการพัฒนาวิธีการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการการนิเทศและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา เสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการ และจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปี อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : น.ส.จุฑามาศ ทักษะวัฒน์
  เวลา : 30/11/2022-09:19:47น.

 • กิจกรรมการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา Edtext 2022

  วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ผู้แทนหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ร่วมกิจกรรม ในงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา Edtext 2022 เสวนาเรื่อง "นิเทศแนวใหม่ได้ใจครู สู่คุณภาพห้องเรียน" อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 20/11/2022-07:48:30น.

 • การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศออนไลน์

  วันที่ 20 กันยายน 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศ ออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศ (เครือข่ายผอ.หนุนเสริม) โดยรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา 264 คน และผอ.กลุ่มนิเทศ จาก 245 เขต เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายอนุภัทร แสงฉวี
  เวลา : 20/11/2022-07:57:13น.

 • กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในเครือข่ายการนิเทศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

  วันที่ 4-7 กันยายน 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในเครือข่ายการนิเทศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดชายแดนภาคใต้) หลักสูตร “การนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช จังหวัดสงขลา โดยเน้นการนิเทศในชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน มีศึกษานิเทศก์จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้ารับการอบรม 42 คน อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 7/10/2022-08:00:59น.

 • การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting และ Google Meet อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : นายเฉลิมพล สายหอม
  เวลา : 11/07/2022-08:25:47น.