ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-Demand

    หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-Demand ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 โดยมีพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ออนไลน์ ผ่าน Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดทำข้อมูล สารสนเทศและการรายงานผล การนิเทศ ให้กับศึกษานิเทศก์ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทดสอบ Google Certificate Educater Level 2 มีผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 239 คน โดยมีนายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าวรายงานและ นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งคณะวิทยากรประจำหลักสูตรได้ชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการอบรมฯ ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของหลักสูตรมุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 11/06/2024-09:46:07 น.