ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข

    ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการนิเทศโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ ติดตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้กับศึกษานิเทศก์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับและชี้แจงเป้าหมายในการประชุมฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ให้กับคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 03/07/2024-04:32:51 น.