ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุง

    ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 70 คน คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 29 คน โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ให้ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือครูผู้รับการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นอกจากนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้กล่าวชื่นชมศึกษานิเทศก์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งยังฝากข้อคิดให้กับผู้เข้าอบรมในการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การพัฒนาตนเอง และการนำองค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 08/08/2023-10:00:12 น.