ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างขวัญ กําลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน โดยในการคัดเลือก คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาจากเอกสารรายงานนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการคัดเลือกระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการทั้ง 18 เครือข่ายทั่วประเทศ หลังจากนั้น ผู้ผ่านการพิจารณารอบเอกสาร จะต้องนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ทางระบบออนไลน์ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 19/09/2023-11:25:10 น.