ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดเเละบรรยายพิเศษ เพื่อสร้าง ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบวิธีการนิเทศ การวิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา สร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายการนิเทศการศึกษา การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้มีประสบการณ์และทรงคุณค่าด้านการนิเทศการศึกษา เเละศึกษานิเทศก์จำนวน 450 คน อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 19/09/2023-11:39:53 น.