ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานนิเทศ ซึ่งมีนางสาวจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่าน การเขียนและ การนิเทศบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และคณะทำงาน รวมทั้งหมดจำนวน 39 คน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตรองเลขาธิการ กพฐ. และนางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ที่ปรึกษารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวคิดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษาในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 25/01/2024-05:14:40 น.