ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

    จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษา สู่สมรรถนะของผู้เรียน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ในเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับศึกษานิเทศก์ ซึ่งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมอบแนวคิดในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจในการทำงานกับศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรการอบรม และวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 คน และคณะทำงาน คณะวิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 07/05/2024-02:40:48 น.