ข่าวพัฒนาการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน

สพม.เลย หนองบัวลำภู

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning สู่การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน”

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

สพป.สุรินทร์ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้นิเทศกำกับติดตาม การดำเนินงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (CODING)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาทักษะทางสมอง EF

สพม.เลย หนองบัวลำภู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551”

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพศึกษานิเทศก์ การพัฒนาทักษะสมอง EF

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านม่วง

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การประชุมชี้แจงจาก สทศ.ในการดำเนินการสอบ O-NETประจำปี การศึกษา 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานระยะหลังการพัฒนา (Post - Training) ตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการกับหน่อวยงานทางการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ สนามสอบ O-NET

สพม.เลย หนองบัวลำภู

กิจกรรมถอดบทเรียน (ฺBest Practice) สำหรับผู้บริหารและครู

สพม.เลย หนองบัวลำภู

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2567

สพม.เลย หนองบัวลำภู

การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 9

สพม.เลย หนองบัวลำภู

การจัดทำเครื่องมือสำหรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การดำเนินงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (CODING)

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมสังเคราะห์การรายงานผลการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2567

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

สพม.เพชรบูรณ์

สพม พช ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว กลุ่มจังหวัดที่ 17

สพม.เพชรบูรณ์

การลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQM-A) จังหวัดเพชรบูรณ์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การดำเนินงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สพม.พิจิตร

สพม.พิจิตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อนิเทศติดตามการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายใต้โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สพม.พิจิตร

กลุ่มนิเทศฯ สพม.พิจิตร ลงพื้นที่กำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ ของเด็กไทย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านโซงเลง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านผือ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านหนองหงอก

สพม.พิจิตร

สพม.พิจิตร ประชุมการจัดทำข้อมูลนำเสนอโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ผ่านระบบออนไลน์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านเสียว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษกร์วิทยา)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านหนองแคน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โครงการขยายผลวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมรับทราบนโยบายและแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านอีสร้อย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านโทะ

สพม.พิจิตร

สพม.พิจิตร อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การจัดอบรมครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567

สพป.สุรินทร์ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษา “สอนภาษาไทยอย่างมีความสุขผู้เรียนสนุก เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านภาษาไทย” กิจกรรมการคัดลายมือ ปีการศึกษา 2567

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกรรประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (PILA) ในระหว่างวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว

สพม.ลพบุรี

การอบรมโครงการประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลตำบลโคกตูม

สพม.ลพบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา เพื่อการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special) ในระดับ 2 ดาวและ 3 ดาว โดยคณะกรรมการฯ (18 กลุ่มจังหวัด)

สพม.ลพบุรี

การประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special) ระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

สพม.ลพบุรี

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.ลพบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา

สพม.ลพบุรี

ประชุมหารือการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาในระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (18 กลุ่มจังหวัด)

สพม.ลพบุรี

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 8)

สพม.ลพบุรี

การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา

สพม.ลพบุรี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ เครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มที่ 3 จังหวัดลพบุรี

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมด้วย Canva เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การประชุมพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี และการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมคณะกรรมการทำงานพิจารณาตัวชี้วัดในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมสามัญประจำปี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านตาโกน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โรงเรียนบ้านตาโกน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศ ติดตาม อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต โรงเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อทำการเปิดเผยสาธารณะ

สพม.พิจิตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่มาตรฐาน IQA AWARD และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

“การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567”

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาเรียนรวม

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การอบรมวิทยากรแกนนำ และคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับกลุ่มโรงเรียน ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีเสมือนจริงสู่อนาคต ห้องเรียนสังคมศึกษา ห้องเรียน ประวัติศาสตร์ดิจิทัล (Digital History Classroom)

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ สู่อาชีพและการมีงานทำ โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

สพป.อุทัยธานี เขต 2

โครงการดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

สพป.อุบลราชธานี เขต 1

การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การประชุมปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ : การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต "อ่านออกเขียนได้ ผ่านห้องเรียนมีชีวิต

สพม.เพชรบูรณ์

การประชุมขับเคลื่อนตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567

สพม.เพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2567

สพม.เพชรบูรณ์

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

สพม.เพชรบูรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การชี้แจงการดำเนินโครงการการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพิ้นฐาน (OBEC Content Center)

สพม.พิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

สพป.สุรินทร์ เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ผ่านแฟลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรแกนนำการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ Coding) ในรูปแบบ On-Site

สพม.ลพบุรี

กิจกรรมอุ่นใจไซเบอร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมวงพระจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

สพม.ลพบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน

สพม.ลพบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากระดับห้องเรียน ณ โรงแรมเบลล่า บี

สพม.ลพบุรี

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

สพม.ลพบุรี

การคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี, รางวัลคุรุสภา, รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ, และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Intensive Training" หลักสูตรเวทคณิตมหัศจรรย์ 1 Vedic MathMagic 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ตามแนวทางารประเมินระดับนานาชาติ(PISA)

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคิดกรองคนพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( ITA Online )

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA

สพป.เชียงราย เขต 1

การนิเทศติดตาม ประเด็น การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน

สพป.เชียงราย เขต 1

การประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

สพป.เชียงราย เขต 1

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการศึกษา (RT, NT ,O-NET) ปีการศึกษา 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ รูปแบบ On demand

สพม.พิจิตร

ประชุมยกร่างเกณฑ์ Best Practice ของครูต้นแบบ ครูเครือข่ายต้นแบบ ครูผู้นิเทศต้นแบบ และสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน 16 ด้าน

สพป.เชียงราย เขต 1

การประชุมเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

สพม.พิจิตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน “โรงเรียนคุณธรรม และโรงเรียนวิถีพุทธ” อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การประชุมแลกเรียนเรียนรู้ “การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมประชาธิปไตย และภูมิศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และ AI

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาคุณภาพครูผู้สอนการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเพื่อเสริมวสร้างการเปลี่ยนแปลงศตวรรณที่ 21 ปีการศึกษา 2567

สพม.ลพบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA)

สพม.ลพบุรี

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 7)

สพม.ลพบุรี

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) คณะที่ 6

สพม.ลพบุรี

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.ลพบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการนิเทศส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมนิเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศการศึกษา เครือข่ายการนิเทศขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

สพม.ลพบุรี

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 6)

สพม.ลพบุรี

นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา , ท่าหลวงวิทยาคม และชัยบาดาลพิทยาคม

สพม.ลพบุรี

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบออนไลน์

สพม.ลพบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

สพม.ลพบุรี

โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะระหว่างการพัฒนา (On-site Training)

สพม.ลพบุรี

การประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สพม.พิจิตร

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

สพม.พิจิตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา” ITA

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA)ครั้งที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การส่งเสริมการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 2567

สพม.พิจิตร

การขับเคลื่อน (Kick Off) การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

สพป.อุดรธานี เขต 3

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิปัติการพัฒนาศึกษานิทศก์ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" สำหรับศึกษานิเทศก์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567

สพม.พิจิตร

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” พร้อมมอบนโยบายให้กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัด

สพม.พิจิตร

การประชุมการขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับชาติ (O-Net) และระดับนานาชาติ (PISA)

สพม.ลพบุรี

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

สพม.ลพบุรี

การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ านระบบออนไลน์ Youtube OBEC Channel

สพม.ลพบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ "อ่านออก เขียนได้ ผ่านห้องเรียนมีชีวิต ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" และโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีการศึกษา 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเตรียมผู้เชี่ยวชาญติดตามหนุนนำการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า EF ระดับปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพกาเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวการประเมินนานาชาติ PISA ครั้งที่ 6

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

รายงานผลการขับเคลื่อน PISA ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมศาลาไทย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ด้วยโปรแกรม Scratch

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Canva และ Generative AI

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียน UB-SPEC Model สู่เป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปีการศึกษา 2567

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู้แพลตฟอร์มดิจิทัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การจัดทำคลังสื่อการเรียนรู้ และแพลตฟอร์มดิจิทัล และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรอบการพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู้

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังสื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Anywhere Anytime

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การขับเคลื่อน และการขยายผลวิทยากรแกนนำ ในระดับเขตพื้นที่ และการเข้าสู่ระบบของนักเรียน และวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ในระดับเขตพื้นที่

สพม.พิจิตร

การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการจัดนิทรรศการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา 4 ด้าน

สพม.พิจิตร

การขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.อุทัยธานี เขต 1

การพัฒนาตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะระหว่างการพัฒนา On-site training วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สพป.อุทัยธานี เขต 1

การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพภายนอกของโรงเรียนขยายโอกาสท่างการศึกษา

สพป.อุทัยธานี เขต 1

กิจกรรมวันวิสาขบูชา สพป.อุทัยธานี เขต 1

สพป.อุทัยธานี เขต 1

กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ด้วยรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

สพป.อุทัยธานี เขต 1

ศึกษานิเทศก์ใหม่ สพป.อุทัยธานี เขต 1 อบรมโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาระหว่างการพัฒนา (On-site Training) ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 2)

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 สำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สพม.พิจิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับชาติ (O-net) และระดับนานาชาติ (PISA)

สพม.พิจิตร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนยกระดับผลประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA 2025)

สพม.พิจิตร

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่6/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ปีการศึกษา 2567 ิสพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบสองระดับประเทศ)

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (On site Training) ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์รุ่น ว.1 จำนวน 442 คน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA ปีการศึกษา 2567

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2567

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 ศิลาลาด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 กำแพง หนองห้าง สระกำแพงใหญ่

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 เบญจภูมิ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ดู่จิกสังข์ทอง

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับเขตพื้นที่การศึกษา (OIT)

สพป.อุดรธานี เขต 3

การนิเทศ ตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมนิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การถ่ายทอดเรื่องราว "ห้องเรียนแห่งความสุข" ที่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับวิถีชุมชนด้วย Soft Power

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจ กลุ่มนิเทศ ติดตามแและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.ระนอง

อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ระนอง

ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล สพป.ระนอง

สพป.ระนอง

Kick Off โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

สพป.ระนอง

ประชุมขับเคลื่อน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ระนอง

ประชุมขับเคลื่อน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับมาตรฐานการศึกษา PISA ครั้งที่ 5

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สพป.เชียงใหม่ เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 5/2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

สพม.เพชรบูรณ์

การอบรมให้ความรู้ด้านแนวทางการวัดและประเมินผลฯ และสร้างความตระหนักในการลด 0 ร มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

สพป.สุรินทร์ เขต 1

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการใช้สื่อเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร มีโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลที่เลือกสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เป็นวิชาภาษาเขมร จำนวน 11 โรงเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การอบรมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก (ปีพ.ศ. 2567-2571)

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การจัดประชุมชี้แจงมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สพป.อุทัยธานี เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ย่านมัทรี)

สพป.อุทัยธานี เขต 2

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ แก่ ศึกษานิเทศก์ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

สพม.เพชรบูรณ์

การพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักสื่อความหมายการท่องเที่ยวท้องถิ่นศรีเทพมรดกโลก

สพม.เพชรบูรณ์

การอบรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะหน้าที่พลเมืองผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีเทพ

สพม.เพชรบูรณ์

ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4

สพม.เพชรบูรณ์

มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ศึกษานิเทศก์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพตามแนวทาการประเมิน (PISA)ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามแนวทางการจัด การศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง สพป.อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) กิจกรรมอบรมครู Coding Coach Incubation

สพป.อุทัยธานี เขต 2

การแสดงความยินดีและมอบช่อดอก เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับมาตรฐานการศึกษา การประเมิน PISA ครั้งที่ 4

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ TSQM-A

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สพป.อุทัยธานี เขต 2

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณวัดทุ่งทอง ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมสามัญประจำเดือน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2567

สพป.ระนอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2567 และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถาน(SAR) ปีการศึกษา 2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์

สพป.อุดรธานี เขต 3

กิจกรรมต้อนรับผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ท่าน ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สพป.อุดรธานี เขต 3

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) สำหรับวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา"

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดประเมินระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA (สพฐ)

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบรอบ 700 ปี และทรงห่มผ้าทรงสะพักถวายพระพุทธไตรรัตนนายก ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.อุดรธานี เขต 3

การการอบรมหลักสูตรแพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 500 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ On Demand โดยในจังหวัดอุดรธานีมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 5 คน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายน 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมชื้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zom Meetings)ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อด.เขต 3

สพป.อุดรธานี เขต 3

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู และวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี

สพป.สุรินทร์ เขต 3

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่าย PLN

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงชุดพัฒนาทักษะการอ่าน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การพัฒนาบุคลากรด้านงานทะเบียนวัดผล ปีการศึกษา 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

งานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

สพป.น่าน เขต 2

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และพบปะให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานวิชาการให้กับครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการประเมินในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง ฯ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการทำวิจัยในชั้นเรียน

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผ่านกลไก กศจ. ประจำปีงบประมาณ 2567

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ในการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นเพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ResKill-Upskill สร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ Anywhere Anytime ผ่านระบบออนไลน์

สพป.น่าน เขต 2

การดำเนินงานจัดทำผลงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และบรรยาย เรื่อง "การขับเคลื่อนระบบคลังสือเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM" จาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

งานตลาดนัดวิชาการ "PTC Academic Fair 2024" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ ในปีการศึกษา 2567

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

นิทรรศการวิชาการ "ศาสตร์พระราชา อยุธยาน่ารู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม" พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมชมนิทรรณการ ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

สพป.อุดรธานี เขต 3

การเสวนาวิชาการโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program: MEP ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล

สพป.อุดรธานี เขต 3

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าเเข่งขันในระดับประเทศ

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม​ สนับสนุนหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา​สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม​ ภายใต้​ "โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2567"

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE ONLINE TESTING ให้กับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE TESTING ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มเครือข่ายที่ 14 โพธิ์ศรีพัฒนา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกุล)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการห้องเรียนคุณภาพกลุ่มเครือข่ายที่ 14

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การจัดกิจกรรมคัดเลือก ผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Share and Learn" ระยะที่ ๑ รูปแบบ Online โดยมีนายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้ให้กำลังกับคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอผลงานในครั้งนี้

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมฝึกปฏิบัติการ “การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา”

สพป.อุดรธานี เขต 3

การเสริมสร้างคุณธรรมและสุขภาวะทางปัญญาของครู กิจกรรมสะท้อนผลการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายชมชนแห่งการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา “จิตตปัญญาศึกษาสู่โรงเรียนขนาดเล็ก: เส้นทางสู่สุขภาวะทางปัญญา”

สพป.อุดรธานี เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2567

สพม.เพชรบูรณ์

การประชุมสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรม English on Demand สำหรับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดระดับ CEFR

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่

สพป.อุดรธานี เขต 3

การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ในด้านการพัฒาความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียน จากรายงาน ข้อค้นพบการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย

สพป.อุดรธานี เขต 3

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของจังหวัดอุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 3

การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดคลิปครอบครัวคุณธรรมให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2567

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยโปรแกรม PISA STYLE ONLINE TESTING

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมการสร้างความเข้าใจ เรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม "เรียนดี มีความสุข"

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมแนวทางการพัมนาทักษะทางสมองเด็กปฐมวัย EF เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

คณะติดตาม สพฐ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การประเมินคุณภาพ NT ชั้น ป.3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ NT ป.3 ให้ประธานกลุ่มเครือข่าย

สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2566 สพป.แพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

สพม.สุราษฏร์ธานี ชุมพร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

พิธีเปิดโครงการพัมนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมทักษะทางศิลปะดนตรีและนาฎศิลป์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฎิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล สำหรับศึกษานิเทศก์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกาาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบและยกร่างหลักสุตรการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การรับชมการถ่ายทอดสด รายการ Kick off

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อม เปิดภาคเรียนเรียน ที่ 2/2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) การแข่งขันงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3 / 2566

สพป.แพร่ เขต 2

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

สพป.อุทัยธานี เขต 1

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ขอยินดีต้อนรับ ท่านอภิชัย เสนาโยธี ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑

สพป.อุทัยธานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลสมทบทุนเพื่อการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะความสามารถของเด็กนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

สพป.อุดรธานี เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบ เพื่อยกระดับคุณภาพให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 16 แห่ง ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โดยคณะกรรมการ RT ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ฐานสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานหนังสือเล่มเล็ก โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมการถอดบทเรียน Bast Practice (โรงเรียนในวัตกรรม)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable Development สำหรับครูผู้สอน ระดับปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านแทรง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านแขว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัษญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ASSESSMENT FOR LEARNING ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content center)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

30 ก.ค. 2566 เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

29 ก.ค.2566 เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

27 ก.ค.2566 เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัยและประถศึกษา ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

นิเทศ ติดตาม กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ประชุม KICK OFF โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

การนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเป็ดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ประชุมการสร้างเครื่องมือการกรอกข้อมูลเพื่อประมวลผลตามโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก เทียนได้ และคิดเลขเป็น (โครงการขี่ตั๊กแตนจับช้าง)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Best Practices โรงเรียนปริยัติธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและร่วมแสดงมุทิตาจิตกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQ AWARD โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน และบ้านขนวนสีแก้ว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQ AWARD

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 14และ 15

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศผลการปกิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA ของครู

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 17

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 4

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 18

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 9

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 13

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศให้คำปรึกษาจัดทำ Best Practice โรงเรียนพระปริยัติธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ 14

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ร่วมเวทีเรียนรู้ (ราษีไศล EF Show day)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปกิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Best Practices สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางศิริพร โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมการติดตามการขับเคลื่อนต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning

สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบ phonics โรงเรียนบ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี) ครูผู้สอน นางสาวนันท์นภัส กันกา

สพป.แพร่ เขต 2

ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

สพป.แพร่ เขต 2

ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะความฉลาดรู้ การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ระดับชั้นเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์พร้อมรับการประเมิน PISA 2025

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 2)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพผู้เรียน e-Portfolio

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการเรียนรู้และรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและคู่มือห้องเรียน ภาษาจีน

สพป.แพร่ เขต 2

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพงานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (ASSESSMENT FOR LEARNING)

สพป.แพร่ เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงรุก(Active Learning)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนนวัตกรรม Brain Based Learming

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการการตรวจให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความปลอดภัย ITA Online

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมได้ปรึกษาหาเรือร่วมกันและวางแผนในการขับเคลื่อน SDGs

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้การเสริมสร้างคุณธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช SFC23

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสรุปผลการ site visit โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม BBL

สพป.แพร่ เขต 2

คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center

สพป.แพร่ เขต 2

คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center

สพป.แพร่ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนักและความรู้เชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD:Education for Sustainble Development) สำหรับครูปฐมวัย

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center

สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รับการประเมิน "ก.ต.ป.น." ต้นแบบระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน Webinar

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนำเสนอ Best Practice (Obec Conten Center) และ Coding ระดับสำนักงานเขตพื้นที่

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 10

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนอนุบาลราษีไศล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 2

สพป.แพร่ เขต 2

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/ 2566 ผ่านระบบ google meet

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วิทยากรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเวที Open Class โครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มเครือข่ายที่ 8

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนบ้านโกทา โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนบ้านเมืองน้อย และโรงเรียนบ้านเมืองหลวง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มเครือข่ายที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มเครือข่ายที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนบ้านโดด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2566 และการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา/จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การประชุมติดตาม ตรวจสอบผลงานที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย และโรงเรียนบ้านโซงเลง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วิทยากร Canva จัดนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์" สื่อสร้างสรรค์ คลิปดูดี สื่อเรียนรู้โดนใจ"

สพม.พิจิตร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีการศึกษา 2566 เพื่อตัดสินวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลc]tผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมเพชรพิจิตร ชั้น 2 สพม.พิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนบ้านโพนเมือง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี พระครูและสามเณร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี Appication

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเวที Open Class

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะผู้เรียนรุ่นที่ 2

สพป.แพร่ เขต 2

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center และประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center ณ ห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 อำเภอลอง

สพม.พิจิตร

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุมเพชรพิจิตร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การจัดทำคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป. 1 และคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วิทยากรสร้างความเข้าใน Open Class เสริมสร้างทักษะสมอง EF

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่13

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม site vitis โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม BBL

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการศูนย์แนะแนว ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

Site Visit โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดวีดิทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT NT O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่นๆไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ระดับสูง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมและทดสอบ GCE Level 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สร้างความรู้ความเข้าใจผู้ปกครอง Open Class บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สร้างความรู้ความเข้าใจผู้ปกครอง Open Class บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF ปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สร้างความรู้ความเข้าใจผู้ปกครอง Open Class บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมการดำเนินงานวางแผนโครงการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ระดับสูง

สพป.แพร่ เขต 2

นายวิษณุศักดิ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2566 ณ.โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

สพป.แพร่ เขต 2

นายปริวัฒน์ มีเดช ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ในโครงการพัฒนาสื่อ 70 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 70 พรรษา ระหว่างวันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สพป.แพร่ เขต 2

การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น

สพป.แพร่ เขต 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

สพป.แพร่ เขต 2

นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการ Innovation For Thai Education ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ จังหวัดแพร่

สพม.ชัยภูมิ

"สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) "

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ด้านการดำเนินงานป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด

สพม.พิจิตร

กิจกรรมขับเคลื่อน Kick off The power of Active Learning โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ของคุณครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้รวมถึงโรงเรียนการขับเคลื่อนตามนโยบายของสพฐ. ณ ห้องประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมการใช้ระบบสอบ PISA Style Online Testing

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเวที Open Class และส่งเสริมทักษะสมอง ตำบลจิกสังข์ทอง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเวที Open Class และส่งเสริมทักษะสมอง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเวที Open Class

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนกลาง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โครงการฬฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

พิธีรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

สพม.พิจิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และ ดร.ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CODING สู่ห้องเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ให้กับครูผู้สอนรายวิชา CODING สพม.พิจิตร ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Porject

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรวมของจังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สร้างความเข้าใจ และนิเทศ ติดตามเยี่ยมชั้นเรียนโรงเรียนบ้านอีสร้อย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

7นิเทศ ติดตามการประเมินภายนอก ระยะที่ 2 กลุ่มเครือข่ายที่ 17

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการประเมินภายนอก ระยะที่ 2 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเวที Open class ปฐมวัย ส่งเสริมทักษะทางสมอง EF

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเวที Open class ปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง และโรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฏร์นุสรณ์)

สพม.พิจิตร

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รอง ผอ.สพม.พิจิตร และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษากิจกรรมพัฒนางานทะเบียนวัดผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการประเมินภายนอก ระยะที่ 2 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้งและโรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฏร์นุสรณ์)

สพม.พิจิตร

นายพนม ไชยพรพัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมสรุปผลการติดตามการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมพาลาซโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

สพม.พิจิตร

นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(คศ.2)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(คศ.1)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

นายอดิศร โคตรนรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา โดยกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสร้างสื่อดิจิทัลด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Obec Content Center เพื่อส่งเสริมทักษะ 3R8Cs ของผู้เรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน webinar

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ของนักเรียนเรียนรวม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก ระยะที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว RT

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล dltv และ dlit

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมปฏิบัติการ Active Learning กิจกรรมการสอนวิทยาการคำนวณ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามร่วมกับทีม FA โครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการการส่งเสริมทักษะสมอง EF

สพป.อุทัยธานี เขต 1

สพป อุทัยธานี เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ร่วมกับทีม FA โครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)" ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.พนม เข็มเงิน ผอ.เชี่ยวชาญ โ่่รงเรียนวัดบ่อกรุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และทีมงานมาให้ความรู้แก่คณะครูในครั้งนี้

สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning)" ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.สุรินทร์ เขต 3

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้นายพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย กิจกรรมประกวดการคัดลายมือ โดยมี นายบุญเจริญ บุญเชิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ จำนวน 70 คน

สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นผู้รายงานความเป็นมาและความสำคัญของรางวัลนี้ พร้อมด้วย ศน.จรรยาพร ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และทีมศึกษานิเทศก์ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียน ทั้ง 14 แห่งที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2564

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

11 กรกฎาคม 2566 นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ได้มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธาน การประชุมเตรียมวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น กับหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายสุบรรณ คับพวง ผอ.รร.ชุมชนบ้านนาเยีย และนางสาวอริสรา ชัดเจน ผอ.รร.บ้านดอนยู (ผอ.หนุนเสริม) พร้อมคณะครูแกนนำเข้าร่วมการประชุม นำเสนอกิจกรรมที่วางแผนในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.อบ.4 จำนวน 27 โรงเรียน ภายใต้แนวคิด "เรียนน้อย ได้มาก"

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

11 กรกฎาคม 2566 นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.อบ. 4 มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน รอง ผอ. สพป.อบ.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมไทรทอง สพป.อบ.4 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สพม.พิจิตร

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร และ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตรมอบหมายให้ นายพนม ไชยพรพัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศ สพม.พิจิตร สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา " ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้พื้นที่เป็นฐาน ' ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เพื่อสรุปและจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเพชรพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สพป.อุดรธานี เขต 3

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้นางสาววาสนา ธนูนิล และนางสาวพัชรียาพร ห้วยทราย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรธานี เขต 3 เข้าร่วมการประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่การเทียบโอนหน่วยกิตหรือสะสม หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับเครื่อข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วยสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุตรธานี ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรตี้ฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชกัฏอุดรธานี

สพม.พิจิตร

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ' ครูผู้นิเทศ ' และผู้บริหารหนุมเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พิจิตร ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

สพป.ภูเก็ต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ คล้องการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ภูเก็ต กิจกรรมขยายผลอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ภูเก็ต กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สพป.เชียงราย เขต 4

การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

สพป.ภูเก็ต

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อนุพงษ์ คล้องการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานอบรมฝึกปฎิบัติขยายผลให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1- 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 ณ สโมสรเพื่อนครูภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอนุพงษ์ คล้องการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายอดิศร โคตรนรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระบวนการเรียนรู้ ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการประชุม ปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING สู่สมรรถนะผู้เรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ 1)การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก ACTIVE LEARNING เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 2)การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3)การใช้ Chat GPT ที่ส่งเสริมงานวิจัยและการนิเทศการศึกษา เพื่อนำไปขยายผลให้กับครูและ บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ต่อไป

สพม.พิจิตร

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพนม ไชยพรพัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สพม.พิจิตร

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญา หาเเก้ว ผอ.สพม.พิจิตร พร้อมด้วย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ บุคลากรในสังกัด สพม.พิจิตร ดำเนินงานกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สพป.ชุมพร เขต 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Active Learning) ในรูปแบบ Infographic ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 107 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเขาปูน สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1

วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 , นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมเขาปูน สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 2

นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

สพม.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (รอบคัดเลือก) ณ อาคาร ๙๙ ปี รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล

สพม.ชัยภูมิ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (คณิตศาสตร์)ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มนเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 1 รับการติดตามและประเมินผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือก ก.ต.ป.น. ต้นแบบ รุ่นที่ 2

สพป.อุดรธานี เขต 1

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์

สพป.นครปฐม เขต 1

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์และการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด Active Learning ระดับปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัยในสังกัด ทั้ง 121 โรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ การขับเคลื่อน การนิเทศติดตามและส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting ในวันเสาร์ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.0 0 น.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมออนไลน์การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนสะท้อนผลในวงPLC การใช้นวัตกรรมการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประกวดโรงเรียนที่มีนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติผู้นำแถวสอง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยง โครงการปลูกพลังบวก

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมออนไลน์"โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน webinar

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและจัดทำรายงานผล การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามร่วมกับทีม FA โครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อม PISA

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

นายธรรมดา นนท์ตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางนุสรา ม่วงชาติ นางจิรัฏฐ์ ธนพงษ์พรธนา นายพิสิฐ มีแก้ว ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การอบรมโครงการ สพฐ. และ ไทยพีบีเอส ชวนครูมา Uptrend เสริม Skill กับ 3 โครงการสุดปังปี 2566 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ทาง OBEC Channel

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุพาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมวางแผน (PLC) การขับเคลื่อนหลักสูตรสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

สพป.สุโขทัย เขต 2

ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 2 รองผู้อำนวยการฯ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมคาราวาน สานสัมพันธ์ ประสานใจไปเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียนเดินทางไปให้กำลังใจทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 162 โรงเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดผลในชั้นเรียน รุ่นที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านโซงเลง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดผลในชั้นเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ทีมบริหาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 โรงเรียนบ้านเก็บงา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อ.ส.พ.ป.38)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 และ18

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามเปิดภาคเรียน 1/2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียน 1/2566 ของทีมบริหาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนรุ่น1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านบริหารวิชาการ วิจัย ติดตามประเมินผล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมในระบบออนไลน์รับฟังข้อเสนอแนะพื้นที่นวัตกรรมจากศึกษานิเทศก์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สพป.สุรินทร์ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science”

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนนักเรียนใน ม.1-ม.3

สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีความโดดเด่น มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../1eyILVuxNjjhE0UFD2zgjnlv30VE...

สพป.สุรินทร์ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการ การพัฒนาการเรียนการสอน: "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เพื่อการเรียนรู้Active Learning"

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Literacy) ด้วยแฟลตฟอร์มกิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบโครงสร้างสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การสัมมนาการจัดการศึกษาเรนียนรวม LD

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรแกนนำ SDGs

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

สพป.สุรินทร์ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Digital Platform การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV (Learning Loss By DLTV) ประจำปีงบประมาณ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำพื้นที่บูรณาการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์บทเรียนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมการขับเคลื่อนเพื่ออนุมัติหลักสูตรฐานสมรรถนะ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุม PLC และรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ผู้นำเครือข่าย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนา วิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมเชิงบวกสร้างจิตสำนัก

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การขับเคลื่อนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมการยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2566 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ.

สพป.สุรินทร์ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.สุรินทร์ เขต 1

กิจกรรม PLC หลักสูตรจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยของผู้เรียน ครั้งที่ 2

สพป.สุรินทร์ เขต 1

โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active learning กิจกรรมที่ 2 เกร็ดความรู้สู่การพัฒนา

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตัดสินกิจกรรมโรงเรียนสีขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนวัดผลแก่ การใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษา SchoolMIS

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

พิธีเปิดงานปิดควอเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองกก

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านโดด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข็มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา(ผอ.หนุนเสริม)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านนานวน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เปิดโลกวิชาการ โรงเรียนบ้านเสียว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเปิดบ้านพื้นที่นวัตกรรม โรงเรียนบ้านเสียว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโรงการอิ่มนี้เพื่อน้อง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโรเรียนเข้าร่วมโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการดำเนินการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMT)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติตตามการจัดทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฏร์พัฒนา)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14-15

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประเมินพัฒนาการปฐมวัย โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

สพป.สุรินทร์ เขต 1

นที่ 20 มีนาคม 2566 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์ประจำจังหวัดสุรินทร์

สพป.สุรินทร์ เขต 1

โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน Learning Loss

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2565 กลุ่มเครือข่ายที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและสังเกตการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาุณภาพการศึกษาที่ 3และ18

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายที่ 1 และ4

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและสังเกตการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุรภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสามัญการดำเนินงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสะท้อนคิด PCK Science การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโลโลยี สสวท.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศติดตามโครงการปลูกพลังบวกเพื่อพัฒนาการสร้างจิตสำนึกเด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน ของสสวท

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินองค์กรคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้นิเทศติดตาม การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สหวิทยาเขต วชิรบูรพา

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สหวิทยาเขต นวสิรินครินทร์

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สหวิทยาเขต รัชวิภา

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สหวิทยาเขต รัชวิภา

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สหวิทยาเขต รัชวิภา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสรุป การนิเทศ กำกับติดตามโครงการปลูกพลังบวก เด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวันที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการปลูกพลังบวก สำหรับเด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการปลูกพลังบวกคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเก็บข้อมูลของคณะประเมินอิสระประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Active Learning Symposium ๒๐๒๓ Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office ๑ ร่วมกับ ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และคณะกรรมการจากโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ "จิตศึกษา"

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมวิทยากรในการประเมินพัฒนาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมและรับรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ Korat Hall ๑ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ศน.และผอ.หนุนเสริมผนึกกำลังใช้แหล่งเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการแทนห้องเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เข้าร่วมประชุมเวลทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายล 6 จังหวัด ภาคอีสาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การแข่งขันกีฬานักเรียน อุทุมพรพิสัยเกมส์ ประเภทฟุตบอล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Brain Cloud

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ การส่งเสริมสุขภาพ การแข่งขันกีฬานักเรียน อุทุมพรพิสัยเกมส์ ประเภทเชปักตะกร้อ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การแข่งขันกีฬานักเรียน อุทุมพรพิสัยเกมส์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 และ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม BBL

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศ ติดตามการส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์การจัดประสบการณ์ Project Approach

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนชั้นเรียน ตามกระบวนการจิตศึกษา เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อหารือ และร่วมกันวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นำโดย ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายพิชิต สอนคำแก้ว, นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน และนางปณดา โภชน์สาลี รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมกับทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการสอบ O-NET ม.3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการสอบ O-NET ม.3 ทีมบริหาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการสอบ O-NET ป.6

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการสอบ O-NET ป.6 ทีมบริหาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามพร้อมการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนในสังกัด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การประชุมสร้างความเข้าใจระบบการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสนามสอบ และดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การกำกับนิเทศ การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการ2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมโครงการบทบาทสตรีในการดูกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สพม.ลพบุรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพม.ลพบุรี

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และหน่วยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามให้กำลังจตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรม คีตะมวยไทย ระบำมาตรฐาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเตรียมการโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันขับร้องเพลงไทย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันโครงงาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันการร้องเพลง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันคอมพิวเตอร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันหุ่นยนต์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามให้กำพลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนแข่งขันการคัดลายมือ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามในกำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตัวแทนกิจกรรมนักบินน้อย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตัวแทนเขตพื้นที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มารยาทไทย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตัวแทนเขตพื้นที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน หุ่นยนต์ และโครงงานคอมพิวเตอร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตัวแทนเขตพื้นที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สาระวิทยาศาสตร์และปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

รับมอบคู่มือการจัดสอบระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คิดเลขเร็ว)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการเล่านิทาน story telling

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการออกแบบผลิตภัณฑ์คอมพิเตอร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศประสานที่พักและรับเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมมารยาทไทย การเล่านิทานคุณธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมคอมพิวเตอร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และศิลปะ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกลุ่มสาระการงานอาชีพ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศให้กำลังใจสาระสังคมฯ คุณธรรม นักเรียนเรียนรวม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ "ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศผู้นำผู้หลอมรวม สู่ความเป็นหนึ่งเดียว

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การประชุมประจำเดือน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชศรีมาเขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามและชื่นชมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อม ตัวแทนเขตพื้นที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคุณครู

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เสริมสร้างขวัญกำลังใจ

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมงานวันครูครั้งที่ 67 ณ หอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม

สพม.เพชรบูรณ์

การดำเนินการจัดทำวิดีทัศน์ต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วันที่ 16 มกราคม 2566 กิจกรรม วันครู ปี2566 จัดโดยสมาคมผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากร ทางการ ศึกษา อำเภออุทุมพรพิสัย พิธีบูชา บูรพาจารย์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การพัฒนา "การขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)"

สพม.ลพบุรี

12 มกราคม 2566 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์

สพม.ลพบุรี

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพม.ลพบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ จ.อุบลราชธานี1

สพป.แพร่ เขต 1

การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

สพม.หนองคาย

นิเทศติดตามการจัดทำคลิปการถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้

สพม.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์การเรียนรู้แหล่งปลูกทุเรียนคลองลอย

สพม.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจรวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม100พันมะพร้าว

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

การต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

ข่าวการศึกษา