ข่าวพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 3

สพป.สุรินทร์ เขต 1

โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน Learning Loss

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2565 กลุ่มเครือข่ายที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและสังเกตการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาุณภาพการศึกษาที่ 3และ18

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายที่ 1 และ4

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและสังเกตการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุรภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสามัญการดำเนินงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสะท้อนคิด PCK Science การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโลโลยี สสวท.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศติดตามโครงการปลูกพลังบวกเพื่อพัฒนาการสร้างจิตสำนึกเด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน ของสสวท

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินองค์กรคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้นิเทศติดตาม การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สหวิทยาเขต วชิรบูรพา

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สหวิทยาเขต นวสิรินครินทร์

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สหวิทยาเขต รัชวิภา

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สหวิทยาเขต รัชวิภา

สพม.กรุงเทพมหานคร 2

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สหวิทยาเขต รัชวิภา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมสรุป การนิเทศ กำกับติดตามโครงการปลูกพลังบวก เด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวันที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการปลูกพลังบวก สำหรับเด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการปลูกพลังบวกคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมเก็บข้อมูลของคณะประเมินอิสระประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Active Learning Symposium ๒๐๒๓ Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office ๑ ร่วมกับ ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และคณะกรรมการจากโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ "จิตศึกษา"

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมวิทยากรในการประเมินพัฒนาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประชุมและรับรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ Korat Hall ๑ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ศน.และผอ.หนุนเสริมผนึกกำลังใช้แหล่งเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการแทนห้องเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เข้าร่วมประชุมเวลทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองสู่แกนนำขยายล 6 จังหวัด ภาคอีสาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การแข่งขันกีฬานักเรียน อุทุมพรพิสัยเกมส์ ประเภทฟุตบอล

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Brain Cloud

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ การส่งเสริมสุขภาพ การแข่งขันกีฬานักเรียน อุทุมพรพิสัยเกมส์ ประเภทเชปักตะกร้อ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การแข่งขันกีฬานักเรียน อุทุมพรพิสัยเกมส์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 และ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม BBL

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศ ติดตามการส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและสังเกตการณ์การจัดประสบการณ์ Project Approach

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การนิเทศ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนชั้นเรียน ตามกระบวนการจิตศึกษา เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม การจัดทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อหารือ และร่วมกันวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นำโดย ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายพิชิต สอนคำแก้ว, นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน และนางปณดา โภชน์สาลี รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมกับทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการสอบ O-NET ม.3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการสอบ O-NET ม.3 ทีมบริหาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการสอบ O-NET ป.6

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการสอบ O-NET ป.6 ทีมบริหาร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามพร้อมการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนในสังกัด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การประชุมสร้างความเข้าใจระบบการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสนามสอบ และดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การกำกับนิเทศ การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการ2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมโครงการบทบาทสตรีในการดูกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สพม.ลพบุรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพม.ลพบุรี

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และหน่วยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามให้กำลังจตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรม คีตะมวยไทย ระบำมาตรฐาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการเตรียมการโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันขับร้องเพลงไทย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันโครงงาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันการร้องเพลง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันคอมพิวเตอร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนการแข่งขันหุ่นยนต์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามให้กำพลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตัวแทนแข่งขันการคัดลายมือ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามในกำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตัวแทนกิจกรรมนักบินน้อย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตัวแทนเขตพื้นที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มารยาทไทย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตัวแทนเขตพื้นที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน หุ่นยนต์ และโครงงานคอมพิวเตอร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตัวแทนเขตพื้นที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สาระวิทยาศาสตร์และปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตาม ตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

รับมอบคู่มือการจัดสอบระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

อบรมการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คิดเลขเร็ว)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการเล่านิทาน story telling

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการออกแบบผลิตภัณฑ์คอมพิเตอร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศประสานที่พักและรับเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมมารยาทไทย การเล่านิทานคุณธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมคอมพิวเตอร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และศิลปะ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศกลุ่มสาระการงานอาชีพ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศให้กำลังใจสาระสังคมฯ คุณธรรม นักเรียนเรียนรวม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ "ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศผู้นำผู้หลอมรวม สู่ความเป็นหนึ่งเดียว

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การประชุมประจำเดือน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชศรีมาเขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต 1

การเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามและชื่นชมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อม ตัวแทนเขตพื้นที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคุณครู

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เสริมสร้างขวัญกำลังใจ

สพม.เพชรบูรณ์

สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมงานวันครูครั้งที่ 67 ณ หอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม

สพม.เพชรบูรณ์

การดำเนินการจัดทำวิดีทัศน์ต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นิเทศ ติดตามการจัดทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วันที่ 16 มกราคม 2566 กิจกรรม วันครู ปี2566 จัดโดยสมาคมผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากร ทางการ ศึกษา อำเภออุทุมพรพิสัย พิธีบูชา บูรพาจารย์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การพัฒนา "การขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)"

สพม.ลพบุรี

12 มกราคม 2566 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์

สพม.ลพบุรี

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพม.ลพบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ จ.อุบลราชธานี

สพป.แพร่ เขต 1

การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

สพม.หนองคาย

นิเทศติดตามการจัดทำคลิปการถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้

สพม.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์การเรียนรู้แหล่งปลูกทุเรียนคลองลอย

สพม.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจรวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม100พันมะพร้าว

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

การต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

ข่าวการศึกษา