• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของหน่วยศึกษานิเทศก์

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษา สู่สมรรถนะของผู้เรียน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ในเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับศึกษานิเทศก์ ซึ่งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมอบแนวคิดในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจในการทำงานกับศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรการอบรม และวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 คน และคณะทำงาน คณะวิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 07/05/2024-02:40:48น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ (Application Development for Supervisor)

  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ (Application Development for Supervisor) ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2567  ณ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนำ Google AppSheet  และ Google Looker Studio มาใช้ในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ซึ่งมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน       ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 คน ที่เป็นแกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ระดับต้น จากการพัฒนาของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 28/04/2024-03:41:12น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

  วันที่ 24 – 27 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษา สู่สมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ให้กับศึกษานิเทศก์ ในภูมิภาค ภาคใต้ จำนวน 25 คน ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และโครงการพัฒนาผู้นำการจัดการเรียนรู้และระบบนิเวศทางการศึกษา ของ กสศ. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ ที่มีความสนใจเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อประกอบการนิเทศ พัฒนางานนิเทศสู่การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ขยายผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่และบริบทการทำงานในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์
  ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
  เวลา : 25/04/2024-02:37:25น.

  อ่านเพิ่มเติม >>

Click อ่านทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4)

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4) พร้อมด้วย นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม โดยมี นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้การบูรณาการกิจกรรมท้องถิ่นเป็นฐาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุดรธานี เขต 3
  เวลา : 21/05/2024-09:46:06น.

 • สพป.ชย.1 จัดอบรมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)

  อบรมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ”การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) “ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และร่วมมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ระดับชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 60 คน) จำนวน 85 โรงเรียน โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯและกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมมอบชุดกิจกรรมฯ ให้กำลังใจ คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) (DLTV) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีความเข้าใจถึงสภาพบริบทการจัดการศึกษาของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และขับเคลื่อนการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 คน ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 1.การติดตั้ง Application ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล 2.รูปแบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 3. การนิเทศติดตามและระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3 ประการ ได้แก่ 1)การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Self-Assessment : S1) 2) การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit :S2) 3)การนิเทศเพื่อพัฒนา (Supervision for Development :S3) และ 4. การตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. ชัยภูมิ เขต 1
  เวลา : 14/05/2024-04:08:45น.

 • การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมดำเนินการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดประเมินระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อ่านเพิ่มเติม.
  ผู้โพสต์ : สพป. อุดรธานี เขต 3
  เวลา : 23/04/2024-08:26:12น.

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการหน่วยศึกษานิเทศก์

 • ที่ ศธ 04283/97 ลงวันที่ 23 พ.ค 2567 เรื่อง การอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-demand ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะวิทยากรประจำหลักสูตร การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-demand เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรประจำห้องเรียนในการอบรมตามหลักสูตร ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2567

  รายละเอียด

 • ที่ ศธ 04283/96 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2567 เรื่อง การอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ (Data & Information Management for Supervision) รูปแบบ On-demand (เเจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศึกษานิเทศก์ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2567)

  รายละเอียด

 • ที่ ศธ 04283/90 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  รายละเอียด

Click อ่านทั้งหมด »

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา


รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์

หน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารดาวน์โหลด

Click อ่านทั้งหมด »


การนิเทศภายใน

การนิเทศภายในโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ

การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านป่าตาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.มุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

ผลการดำเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ศนฐ.

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนิเทศภายในสถานศึกษา โดย Suanchon Model

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Click อ่านทั้งหมด »


เอกสารนิเทศภายใน

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »


เผยแพร่นวัตกรรม วิจัยทางการศึกษา

นายสมพงษ์ นันทโย

Click อ่านทั้งหมด »


แนะนำเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ฯ [ + แนะนำเว็บไซต์]

สพป. นครราชสีมา เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »